Näringslivets Transportråd

transportpng
Näringslivets Transportråd är
godskundernas röst i transportpolitiken
Föreningen verkar för svenska industri- och handelsföretags
gemensamma intressen inom områdena transport,
infrastruktur och logistik med syfte att stärka svenskt
näringsliv och dess konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd (NTR) företräder medlemmarnas gemensamma transportpolitiska och infrastrukturpolitiska intressen i Sverige och internationellt. Det övergripande målet är internationellt konkurrenskraftiga godstransporter på väg, järnväg och sjö genom att verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. Detta för att stärka konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Ett EU- och Europaperspektiv på transportpolitiken är för NTR en självklar utgångspunkt. Flera viktiga infrastruktur-, transport-, logistik-, miljö- och klimatfrågor är högaktuella inom EU och styr utvecklingen i Sverige. Näringslivets Transportråd är medlem i European Shippers´ Council – ett samverkansorgan för transportköpare i Europa för att påverka transportpolitiken inom EU.

Aktuellt
Trafikanalys förslag till styrmedel till nästa klimatpolitiska handlingsplan

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Trafikanalys förslag till nästa klimatpolitiska handlingsplan och avstyrker bl.a. förslaget om att införa ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip. Trafikverket bör istället på uppdrag av regeringen utveckla vad transporteffektivitet är och hur utvecklingen kan följas upp.

Sjöfartsverkets förslag till implementering av tillfällig klimatkompensation 2023

NTR tillstyrker Sjöfartsverkets förslag till implementering av den tillfälliga klimatkompensation med 300 miljoner kronor 2023. Enligt förslaget ska tillskottet användas till en generell sänkning av farledsavgifterna 2023 med motsvarande cirka 21 procent samtidigt som miljöincitamentet i farledsavgiften utökas och förstärks.

Regeringens budgetproposition innehåller flera positiva förslag för transportsektorn

Näringslivets Transportråd anser att regeringens budgetproposition för 2023 innehåller flera positiva inslag och visar på en inriktning för transportpolitiken som främjar tillgänglighet i hela landet och konkurrenskraft för transportköpare inom industrin och handeln. Konkret betyder det att beslutet om investering i nya isbrytare behålls samt att transportsektorns omställning betonas genom ökad utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga transporter. Även underhåll lyfts fram men fortfarande saknas mer långsiktiga förutsättningar för förbättring av befintlig infrastruktur.

Klimaträttsutredningens förslag avstyrks

Näringslivets Transportråd avstyrker Klimaträttsutredningens förslag om ett transporteffektivt samhälle och ställer sig bakom Svenskt Näringslivs remissyttrande. Näringslivets Transportråd framför i remissyttrandet även generella synpunkter gällande transporteffektivitet.

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel

Näringslivets Transportråd tillstyrker förslaget om en sänkning av energiskatten på bensin och diesel under kommande tre år men anser också att den tidigare beslutade överindexeringen permanent samtidigt ska tas bort.

Remissyttrande över betänkande av utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (SOU 2022:13)

Näringslivets Transportråd anser att utredningen saknar viktiga och centrala detaljer avseende utformningen av det tilltänkta avståndsbaserade systemet och kan därför inte förhålla sig till utredningens förslag som helhet.

Kommande event

Bli medlem

Gemensamma frågor drivs bäst gemensamt.

Genom Näringslivets Transportråds påverkansarbete mot politiker och myndigheter på nationell och internationell nivå kan förutsättningar inom transportområdet som ligger utanför enskilda företags kontroll förflyttas.