Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd är
godskundernas röst i transportpolitiken
Föreningen verkar för svenska industri- och handelsföretags
gemensamma intressen inom områdena transport,
infrastruktur och logistik med syfte att stärka svenskt
näringsliv och dess konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd (NTR) företräder medlemmarnas gemensamma transportpolitiska och infrastrukturpolitiska intressen i Sverige och internationellt. Det övergripande målet är internationellt konkurrenskraftiga godstransporter på väg, järnväg och sjö genom att verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. Detta för att stärka konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Ett EU- och Europaperspektiv på transportpolitiken är för NTR en självklar utgångspunkt. Flera viktiga infrastruktur-, transport-, logistik-, miljö- och klimatfrågor är högaktuella inom EU och styr utvecklingen i Sverige. Näringslivets Transportråd är medlem i European Shippers´ Council – ett samverkansorgan för transportköpare i Europa för att påverka transportpolitiken inom EU.

Aktuellt
Näringslivet vill ha miljökompensation för höjd banavgift

Näringslivets Transportråd har skickat en skrivelse till finansminister Elisabeth Svantesson och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för uppmana regeringen att förlänga och stärka miljökompensationen för godstrafik på järnväg i stället för att som tidigare aviserats fasa ut den från och med 2026. Miljökompensationen behövs för att mildra effekten av den omfördelning av banavgifter från persontrafik till godstrafik på järnväg som beslutats i Järnvägsnätsbeskrivningen 2025 och som innebär en kraftig ökning av avgifterna för godstrafik från år 2025.

Remiss av försök med B-körkort för 4,25 tons lastbilar

Näringslivets Transportråd välkomnar Transportstyrelsens förslag om försöksverksamhet som möjliggör ett undantag för förare som har haft B-körkort i minst två år att framföra fordon med en totalvikt upp till 4,25 ton som drivs med alternativa drivmedel.

Trafikverkets inriktningsunderlag för 2026-2037

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag. NTR framför bl.a. att regeringen bör öka de ekonomiska ramarna med minst 20 procent, det vill säga till minst 1 151 miljarder kronor (2023 års priser) för att bibehålla dagens funktionalitet för drift och underhåll, eliminera eftersläpande underhåll och skyndsamt åtgärda flaskhalsar och öka kapaciteten i transportsystemet.

Remiss av EU-kommissionens förslag om intermodal transport

Näringslivets Transportråd instämmer i den övergripande ambitionen i kommissionens förslag till ändring av direktivet om intermodal transport och anser att förslagen i det omarbetade direktivet kan bidra till att göra intermodala lösningar mer hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga. Det i sin tur ökar transportköparnas incitament att välja intermodala transportlösningar.

Näringslivet oroar sig för höjda banavgifter

Näringslivets Transportråd har skickat en skrivelse till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om omfördelningen av banavgifter från persontrafik till godstrafik på järnväg som föreslås i Trafikverkets underlag till samrådet av Järnvägsnätsbeskrivningen 2025 (JNB25). Omfördelningen innebär en kraftig ökning av avgifterna för godstrafik om 330 miljoner kronor från år 2025 samtidigt som avgifterna för persontrafik minskar med 250 miljoner kronor.

Remiss av ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Näringslivets Transportråd tillstyrker till stor del de föreslagna ändringarna som utgör anpassning till gemensamma beslut som fattats inom eurovinjettsamarbetet. Näringslivets Transportråd avstyrker dock höjningen av avgifterna, eftersom en höjning skulle påverka negativt konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Kommande event

Bli medlem

Gemensamma frågor drivs bäst gemensamt.

Genom Näringslivets Transportråds påverkansarbete mot politiker och myndigheter på nationell och internationell nivå kan förutsättningar inom transportområdet som ligger utanför enskilda företags kontroll förflyttas.