Näringslivets Transportråd

transportpng
Näringslivets Transportråd är
godskundernas röst i transportpolitiken
Föreningen verkar för svenska industri- och handelsföretags
gemensamma intressen inom områdena transport,
infrastruktur och logistik med syfte att stärka svenskt
näringsliv och dess konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd (NTR) företräder medlemmarnas gemensamma transportpolitiska och infrastrukturpolitiska intressen i Sverige och internationellt. Det övergripande målet är internationellt konkurrenskraftiga godstransporter på väg, järnväg och sjö genom att verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. Detta för att stärka konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Ett EU- och Europaperspektiv på transportpolitiken är för NTR en självklar utgångspunkt. Flera viktiga infrastruktur-, transport-, logistik-, miljö- och klimatfrågor är högaktuella inom EU och styr utvecklingen i Sverige. Näringslivets Transportråd är medlem i European Shippers´ Council – ett samverkansorgan för transportköpare i Europa för att påverka transportpolitiken inom EU.

Aktuellt
Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU

Näringslivets Transportråd har svarat på Europeiska kommissionens öppna samråd om direktivet 96/53/EG om vikt och dimensioner för vägfordon för godstransport i EU. Näringslivets Transportråd anser att direktivet inte bör fastställa de högsta vikterna och måtten som tillåts inom EU, utan snarare de lägsta minimimåtten och tillåta andra högre/större dimensioner utan begränsningar. Ett sätt att gå framåt är att ha European Modular System (EMS) som grund för direktivet.

Trafikverkets förslag till förlängd och breddad ekobonus

Näringslivets Transportråd välkomnar initiativet till stöd för att främja intermodala lösningar och överflyttning till järnväg och sjöfart samt till förberedande arbeten för att kunna identifiera och utreda potentiella varuflöden men menar samtidigt att det finns ett par aspekter som förslaget missar.

Näringslivets Transportråd välkomnar nya isbrytare i nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033

Regeringen satsar 881 miljarder kronor på transportinfrastrukturen under de kommande tolv åren. Infrastrukturministern hade aviserat flera ändringar i förhållande till Trafikverkets planförslag och så blev det. Den stora nyheten är att två nya isbrytare ska finansieras via nationella planen till gagn för industrin och handeln i hela Sverige.

Transportstyrelsens föreskrifter om riskbaserad lotsning

NTR välkomnar den första större översynen av föreskrifter om lotsning på 40 år. Samtidigt saknar NTR även i omremissen regler kopplade till landbaserad lotsning, vilket skulle behövas för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och flytta över mer gods till sjövägen.

Debatt: “Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri”

Industrins parter vill i nästa nationella plan för transportinfrastruktur lyfta tre centrala prioriteringar: 1) underhåll av befintlig infrastruktur, 2) elektrifiering och 3) ny isbrytarflotta.

Ted Lundström tar över som ordförande för Näringslivets Transportråd

Ted Lundström, Ovako, valdes till ny ordförande för Näringslivets Transportråd när föreningen höll sin årsstämma den 29 april. I sin nya roll blir han en viktig företrädare för godstransportköpare inom industrin och handeln. Under årsstämman valdes även Jessica Lundh, Volvo Cars, Martin Valdemarsson, Spendrups och Karin Aase från Teknikföretagen in som ledamöter i styrelsen.

Kommande event

Bli medlem

Gemensamma frågor drivs bäst gemensamt.

Genom Näringslivets Transportråds påverkansarbete mot politiker och myndigheter på nationell och internationell nivå kan förutsättningar inom transportområdet som ligger utanför enskilda företags kontroll förflyttas.