Näringslivets Transportråd

transportpng
Näringslivets Transportråd är
godskundernas röst i transportpolitiken
Föreningen verkar för svenska industri- och handelsföretags
gemensamma intressen inom områdena transport,
infrastruktur och logistik med syfte att stärka svenskt
näringsliv och dess konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd (NTR) företräder medlemmarnas gemensamma transportpolitiska och infrastrukturpolitiska intressen i Sverige och internationellt. Det övergripande målet är internationellt konkurrenskraftiga godstransporter på väg, järnväg och sjö genom att verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. Detta för att stärka konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Ett EU- och Europaperspektiv på transportpolitiken är för NTR en självklar utgångspunkt. Flera viktiga infrastruktur-, transport-, logistik-, miljö- och klimatfrågor är högaktuella inom EU och styr utvecklingen i Sverige. Näringslivets Transportråd är medlem i European Shippers´ Council – ett samverkansorgan för transportköpare i Europa för att påverka transportpolitiken inom EU.

Aktuellt
Trafikverkets inriktningsunderlag för 2026-2037

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag. NTR framför bl.a. att regeringen bör öka de ekonomiska ramarna med minst 20 procent, det vill säga till minst 1 151 miljarder kronor (2023 års priser) för att bibehålla dagens funktionalitet för drift och underhåll, eliminera eftersläpande underhåll och skyndsamt åtgärda flaskhalsar och öka kapaciteten i transportsystemet.

Remiss av EU-kommissionens förslag om intermodal transport

Näringslivets Transportråd instämmer i den övergripande ambitionen i kommissionens förslag till ändring av direktivet om intermodal transport och anser att förslagen i det omarbetade direktivet kan bidra till att göra intermodala lösningar mer hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga. Det i sin tur ökar transportköparnas incitament att välja intermodala transportlösningar.

Näringslivet oroar sig för höjda banavgifter

Näringslivets Transportråd har skickat en skrivelse till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om omfördelningen av banavgifter från persontrafik till godstrafik på järnväg som föreslås i Trafikverkets underlag till samrådet av Järnvägsnätsbeskrivningen 2025 (JNB25). Omfördelningen innebär en kraftig ökning av avgifterna för godstrafik om 330 miljoner kronor från år 2025 samtidigt som avgifterna för persontrafik minskar med 250 miljoner kronor.

Remiss av ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Näringslivets Transportråd tillstyrker till stor del de föreslagna ändringarna som utgör anpassning till gemensamma beslut som fattats inom eurovinjettsamarbetet. Näringslivets Transportråd avstyrker dock höjningen av avgifterna, eftersom en höjning skulle påverka negativt konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Remiss av EU-förslag till användning av järnvägskapacitet i Europa

Näringslivets Transportråd anser att en viktig förutsättning för att realisera nyttorna med förslaget är att tåglägen för internationella godståg fortsatt prioriteras när godskorridorförordningens på förhand iordningsställda tåglägen för godståg försvinner i och med avskaffandet av förordningen. Annars riskerar järnvägen att i stället förlora i attraktivitet vad gäller godstransporter. I slutändan drabbar det de företag i Sverige som är beroende av järnvägstransporter för att kunna vara konkurrenskraftiga.

Remiss av EU-förslag till ändring av mått- och viktdirektivet

Näringslivets Transportråd instämmer i den övergripande ambitionen i kommissionens förslag till ändring av direktiv 96/53/EG om vägfordons mått och vikt. Ändringarna syftar bland annat till att tydliggöra reglerna för gränsöverskridande transporter med längre och tyngre fordon, främja användningen av utsläppsfria tunga fordon och ytterligare stödja intermodala godstransporter inom EU. I direktivet ska dock säkerställas att gränsöverskridande transporter inte hindras mellan länder som Sverige och Finland, där större och längre vägfordon tillåts redan idag.

Kommande event

2024-05-14 Näringslivets Transportråds vårmöte 2024

När: Tisdagen den 14 maj kl. 10.30 – 15.00

Varmt välkommen till Näringslivets Transportråds vårmöte. Förmiddagen kommer att gå i planernas tecken. Vad är Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens klimathandlingsplan och hur kan den planerade politiken komma att påverka transportköpare av godstransporter? Regeringen har mottagit Trafikverkets inriktningsunderlag och en infrastrukturproposition förväntas lämnas till riksdagen i höst. Temat för eftermiddagen är elektrifiering. Vad gör myndigheterna, vilka hinder finns på vägen och hur påverkar detta industrin och handeln som transportköpare?

Bli medlem

Gemensamma frågor drivs bäst gemensamt.

Genom Näringslivets Transportråds påverkansarbete mot politiker och myndigheter på nationell och internationell nivå kan förutsättningar inom transportområdet som ligger utanför enskilda företags kontroll förflyttas.