Näringslivets Transportråd

Alternativ till höjda banavgifter

Alternativ till höjda banavgifter
Skriv ut

Ta fram alternativa lösningar till att kraftigt höja banavgifterna åren 2014—2025. Förslag till Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott

Vid ett möte med företrädare för Allianspartierna i Riksdagens Trafikutskott på onsdagen föreslog Näringslivets Transportråd, Green Cargo AB, Skogsindustrierna och Svensk Handel att frågan om kraftigt höjda banavgifter tas upp till förnyad prövning. En omprövning bör ske av det tidigare regeringsbeslutet om höjda banavgifter t.o.m. år 2021 och fortsatta höjningar till 2025 enligt Trafikverkets i juni lämnade förslag till Nationell Plan för Transportsystemet. Utred istället alternativa lösn ingar till att kraftigt höja banavgifterna åren 2014–2025.

I den skrivelse som överlämnades (kan laddas ned här) anges att totalt beräknas uttaget av banavgifter uppgå till 22,8 miljarder kronor under hela planperioden 2014–2025. Det är inte rimligt att börja med att höja avgifterna för en tjänst som inte ännu levererats. Magnituden på höjningarna motsvarar inte på något sätt standarden på den levererade tjänsten och vi anser att det är orimligt att ta ännu mer betalt för en tjänst som redan idag inte levereras på ett tillfredsställande sätt. Det är först när järnvägsinfrastrukturen är robust och har återfått sin kapacitet och kvaliteten förbättrats som det är rimligt att ta mera betalt för den. Risken är uppenbar för att kraftigt höjda banavgi fter riskerar att få motsatt effekt mot den avsedda. Att intäkterna från banavgifter minskar på grund av minskad godstrafik, om det blir dyrare att köra tåg.

I skrivelsen föreslås att följande områden blir föremål för en skyndsam utredning som alternativ till kraftigt höjda banavgifter:

* Nya, mer dynamiska, planeringsmetoder som ständiga optimeringar och successiv tilldelning för att öka kapaciteten i järnvägssystemet.

* Differentiering av banavgifter.

* Tåglägesbaserade banavgifter som ett sätt att bättre styra tågkapaciteten och därmed skapa förutsättningar för ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *