Näringslivets Transportråd

transportpng

Anpassning till nya EU-regler om avgifter för vägtransporter

Anpassning till nya EU-regler om avgifter för vägtransporter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd tillstyrker i sitt remissyttrande de föreslagna ändringarna som utgör anpassning till nya EU-regler avseende avgifter för transporter på väg. Näringslivets Transportråd är särskilt positivt till att de föreslagna ändringarna inte förväntas leda till att det sammanlagda avgiftsuttaget ökar.  

Näringslivets Transportråd anser vidare att om en koldioxidkomponent införs för tunga fordon i framtiden, måste hela skattestrukturen för tung vägtrafik ses över och göras om för att undvika ineffektiv dubbelbeskattning. Många styrmedel riktas idag mot transportsektorn och godstransporter såväl nationellt som på EU-nivå. EU:s Fit for 55-paket medför att klimatstyrmedel från EU har skärpts och utökats avsevärt, med avseende på fordonens och vägtrafikens omställning. Detta ökar risken för större komplexitet och ineffektiv dubbelreglering. Av särskild vikt är, utöver Eurovinjettdirektivet, exempelvis det nya handelssystemet för vägtransporter och egen uppvärmning av byggnader (EU-ETS BRT), EU:s statsstödsregler och Energiskattedirektivet.  

Näringslivets Transportråd vill avslutningsvis påpeka att det finns behov av en samlad översyn av styrmedel riktade mot transportsektorn och hur dessa påverkar industrin och handelns internationella konkurrenskraft. Näringslivets Transportråd vill utöver ovan synpunkter hänvisa till synpunkter avseende avgifter på väg som har framförts i Näringslivets Transportråds tidigare remissvar om miljöstyrande system för godstransporter på väg.