Näringslivets Transportråd

transportpng

B-körkort och 4,25 tons lastbilar

B-körkort och 4,25 tons lastbilar
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Infrastrukturdepartementet om Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B istället för att kräva C-körkort. 

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna att utnyttja ett undantag som EU:s körkortsdirektiv (EU 2018/645) medger. Undantaget tillåter personer med B-körkort att köra bilar med totalvikt upp till 4,25 ton, förutsatt att den extra vikten är kopplad till alternativa drivmedel. Flera EU-länder har redan implementerat undantaget. Syftet med regeringsuppdraget var utreda förutsättningarna att även i Sverige införa detta undantag, för att förenkla transport företags övergång till fordon som drivs med el eller biogas. Transportstyrelsen föreslår i utredningen att Sverige inte ska använda sig av undantaget med motiveringen att det inte med säkerhet går att fastställa hur mycket extra vikt en drivlina för el
eller gas väger i jämförelse med dieseldrivna lastbilar.

Näringslivets Transportråd framför i sitt remissyttrande sammanfattningsvis följande:

  • Givet transportnäringens utmaning att ställa om till mer miljövänliga transporter och godstransportköparnas vilja att understödja en sådan omställning är Näringslivets Transportråds ståndpunkt att ett bra steg på vägen är undantag från EU:s körkortsdirektiv för att tillåta personer med körkortsbehörighet B att framföra fossilfria lätta lastbilar upp till 4,25 ton. Undantagsmöjligheten från körkortsbehörighet C bör därför tillämpas även i Sverige.
  • Det råder idag stor brist på chaufförer med C-körkort i såväl Sverige som övriga Europa. Ett undantag för fossilfria lätta lastbilar upp till 4,25 ton skulle skapa möjligheter att dämpa denna brist.
  • Näringslivets Transportråd befarar att om möjligheten för personer med B-körkort att framföra fossilfria lätta lastbilar upp till 4,25 ton inte införs, kommer transportsektorns omställning att ske i lägre takt, eftersom nyinvesteringar i icke-fossildrivna lätta fordon inte stimuleras.  
  • Det är beklagligt att Transportstyrelsen valt att inte vara konstruktiva i sin utredning. Sett till att ett antal EU-länder redan tillämpat undantagsmöjligheten bör även Sverige kunna göra det. Näringslivets Transportråd bidrar gärna till att hitta konstruktiva lösningar.