Näringslivets Transportråd

Bli medlem

Bli medlem

Gemensamma frågor drivs bäst gemensamt. Genom Näringslivets Transportråds påverkansarbete mot politiker och myndigheter på nationell och internationell nivå kan förutsättningar inom transportområdet som ligger utanför enskilda företags kontroll förflyttas. Samordnad verksamhet ger nödvändig tyngd, vilket ökar möjligheterna att få gehör hos politiker och andra beslutfattare. Dessutom erbjuds medlemmarna en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan företag om aktuella förhållanden inom transport och logistik. 

Vad är Näringslivets Transportråd?
  • En ideell förening med ett 40-tal kommersiella, huvudsakligen varuägande företag inom industrin och handeln samt deras branschorganisationer som medlemmar. Föreningens initiativtagare är Skogsindustrierna, Svensk Handel och Teknikföretagen.
  • Godstransportköparnas gemensamma röst i transportpolitiken som verkar för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft. Föreningen driver gemensamma frågor om logistik, transport och infrastruktur genom påverkan mot politiker och myndigheter både nationellt och internationellt.
  • En remissinstans som beslutsfattare lyssnar på.
  • En mötesplats för kunskapsutbyte inom transportområdet. Det sker främst genom arbetsgrupper för järnväg, väg och sjöfart som har möten löpande under året samt medlemsmöten två gånger per år. Vid dessa möten bjuds politiker, myndigheter och företag in för att skapa dialog om aktuella frågor inom logistik, transport och infrastruktur. De ger också deltagarna möjlighet att diskutera och påverka i policyfrågor.
  • Medlem i European Shippers’ Council, vilket ger påverkansmöjligheter inom EU- institutioner. De för Sverige viktiga transportpolitiska besluten fattas allt oftare inom EU. 
Hur blir mitt företag medlem?

För ansökan om medlemskap och ytterligare information kontakta Jenni Ranhagen. 

E-post

jenni.ranhagen@transportrad.se

Mobil

070 291 95 91