Näringslivets Transportråd

Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet – förslag om att bolagisera vissa konsult- och entreprenadverksamheter i Banverket och Vägverket

Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet – förslag om att bolagisera vissa konsult- och entreprenadverksamheter i Banverket och Vägverket
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet – förslag om att bolagisera vissa konsult- och entreprenadverksamheter i Banverket och Vägverket (SOU 2007:78)

Näringslivets Transportråd vill framföra följande med anledning av rubricerade betänkande.

Utredningen föreslår att de tre resultatenheterna Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Banverket Projektering bolagiseras per den 1.1.2009. De två sistnämnda bildar ett gemensamt bolag. Utredningen menar att alla de kriterier som statsmakterna satt upp för när en bolagisering är lämplig är uppfyllda.

Näringslivets Transportråd tillstyrker utredarens förslag. En bolagisering av dessa verksamheter har varit aktuell under en lång följd av år och kommer att medföra en ökad samhällsekonomisk effektivitet för de aktuella marknaderna. För den statliga budgeten uppkommer dock vissa omställningskostnader. Vi menar att det vore olämpligt om statsmakterna kompenserade sig för dem genom att minska väganslagen.

Utredningen föreslår vidare att Banverket Produktion bolagiseras per den 1.1.2010. Vi delar utredningens uppfattning. En bolagisering är ett angeläget steg för att skapa mer konkurrensneutrala villkor och stärka marknadens funktionssätt. Utredningen föreslår att denna bolagisering fördröjs ett år då en sammanslagning av Banverket Produktion och Banverkets Industridivision för närvarande pågår. Vi har förståelse för att en sådan fördröjning kan behövas.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lars Hallsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *