Näringslivets Transportråd

Brev till infrastrukturministern om modulfordon

Brev till infrastrukturministern om modulfordon
Skriv ut

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD FÖR TRANSPORTKÖPARE
SVERIGES TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUND
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

Till
Statsrådet Åsa Torstensson
Näringsdepartementet

Sveriges Transportindustriförbund, Sveriges Åkeriföretag och Näringslivets Transportråd vill tillsammans med ett stort antal andra europeiska näringslivsorganisationer och företag, som tillsammans kontrollerar nära 90% av den europeiska godstrafiken, att det skall bli möjligt att använda modulfordon i gränsöverskridande transporter mellan länder som tillåter sådana fordon.

Viljeinriktningen grundas på de produktivitets- effektivitets- och hållbarhetsvinster som vi anser att modulsystemet medför och som utvecklas närmare i det bifogade positionspapper som vi och ett stort antal europeiska organisationer och företag ställer oss bakom, se bilaga 1.

Vi tror att det är viktigt att frågan snarast kommer upp på den politiska agendan och föreslår därför att ett uttalande tas in i slutsatser från transportministerrådet. Ett utmärkt tillfälle är Kommissionens meddelande ”A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology – led and user friendly system”(COM(2009)279. T.ex. kan därvid anknytas till vad som sägs under avsnitt 4.4, punkt 51:

”The development of technological solutions for sustainable transport is also important to promote growth and safeguard jobs. Population ageing might jeopardize Europe’s competitive position in the world economy and its ability to maintain high standards of living. To face this challenge, it will be particularly important for the EU economy to enhance its productivity, namely by maintaining an efficient system and by investing more on R & D.”

Ett förslag till text bifogas, bilaga 2.

Stefan Back Staffan Thonfors Johan Lindström
Sveriges Näringslivets Sveriges
Transportindustriförbund Transportråd Åkeriföretag

Bilaga 2

A sustainable future for transport – Proposal for a passage in Council Conclusions concerning facilitation of cross border transport with modular vehicles between countries both of which allow such vehicles

1 Background
In the Communication from the Commission “A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology – led and user friendly system” (COM (2009)279. energy efficiency, improved productivity and sustainability are among the overarching aims. Relevant in this regard is for instance the following statement in section 51.

”The development of technological solutions for sustainable transport is also important to promote growth and safeguard jobs. Population ageing might jeopardize Europe’s competitive position in the world economy and its ability to maintain high standards of living. To face this challenge, it will be particularly important for the EU economy to enhance its productivity, namely by maintaining an efficient system and by investing more on R & D.”

One possibility to deliver on these aims could be to widen the freedom of choice of Member States to employ so called modular vehicles and vehicle combinations, as defined in Article 4.4 of Council directive 96/53/EC on weights and dimensions of certain road vehicles.

This option is part of the 2007 Logistics Action Plan of the Commission and it is currently subject to technical studies with respect to its net positive effects regarding efficiency and sustainability.

2 Proposal
The Presidency takes the view that it is important to keep up the momentum of this work and that due consideration should be given to the fact, that where two adjacent Member States have considered it appropriate to allow the modular system, it would seem an unnecessary regulatory bottleneck and a waste of resource not to allow cross border transport with modular vehicles between such countries. In any case, trials should be allowed, to provide a clear answer on any questions regarding the technical feasibility, efficiency and sustainability of such transport. To address this issue, the following could be inserted in Council Conclusions.

“Considers that for reasons of productivity and sustainability a rapid and favourable solution should be provided to the issue of cross border transport with modular vehicles between consenting Member States; in any case, trials with such traffic should be made possible without delay.

En hållbar framtid för transporter – förslag till ett avsnitt i rådsslutsatser beträffande underlättande av transporter med modulfordon mellan länder som båda tillåter sådana fordon

1 Bakgrund
I meddelandet från kommissionen ”En hållbar framtid för transporter: Mot ett integrerat teknologilett och brukarvänligt system”(COM (2009) 279) är energieffektivitet, bättre produktivitet och hållbarhet bland de övergripande målen. Relevant är följande uttalande i avsnitt 51.

”Utveckling av tekniska lösningar för hållbara transporter är också viktigt för att främja tillväxt och bevara arbetstillfällen. Befolkningens åldrande kan sätta Europas konkurrenssituation i världsekonomin och dess förmåga att bevara sin levnadsstandard i fara. För att möta denna utmaning blir det särskilt viktigt att EU – ekonomin förbättrar sin produktivitet, nämligen genom att hålla systemet effektivt och genom att investera mer i forskning och utveckling”.

Ett sätt att bidra till att uppfylla dessa mål kan vara att vidga medlemsstaternas frihet att välja att använda så kallade modulfordon och fordonskombinationer enligt definitionen i artikel 4.4. i Rådets Direktiv 98/53/EC beträffande mått och vikt för vissa fordon.

Denna möjlighet ingår i kommissionens logistikhandlingsplan från 2007 och är för närvarande föremål för tekniska studier vad gäller dess positiva nettoeffekt vad gäller effektivitet och hållbarhet.

2 Förslag
Ordförandeskapet anser att det är viktigt att hålla uppe tempot i detta arbete och att tillbörlig uppmärksamhet bör ges det faktum att där två angränsande medlemsstater har ansett det lämpligt att tillåta modulsystemet det framstår som en överflödig regleringsflaskhals och ett slöseri med resurser att inte tillåta gränsöverskridande transport med modulfordon mellan sådana länder. Under alla omständigheter bör försök tillåtas, för att ge ett klart svar på alla frågor kring systemets tekniska förutsättningar, effektivitet och hållbarhet. För att ta upp denna fråga föreslås att följande tas in i rådsslutsatserna.

”Anser att av produktivitetsskäl och hållbarhetsskäl en snabbt och gynnsam lösning bör ges frågan om gränsöverskridande transport med modulfordon mellan medlemsstater som tillåter detta; under alla omständigheter bör försök med sådan trafik möjliggöras utan dröjsmål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *