Näringslivets Transportråd

Dags för politiska beslut om genomförande

Dags för politiska beslut om genomförande
Skriv ut

Kommentar från Näringslivets Transportråd till Trafikverkets kapacitetsutredning

Trafikverket har nu gjort en omfattande genomgång av tillståndet i den svenska infrastrukturen. Allt som går att utreda är nu utrett och analyserat av bristerna i det svenska transportsystemet. Nu krävs politiska beslut om drift, underhåll och investeringar i infrastrukturen. Särskilt stora är bristerna inom järnvägen med mångårigt eftersatt underhåll och reinvesteringar.

Förväntningarna är nu stora från näringslivet på regeringens aviserade infrastrukturproposition. Det behövs kraftsamling och högt tempo i handling med såväl närtidssatsningar med fokus på ett snabbt genomförande som långsiktiga insatser för systematiska kvalitetshöjningar. Hela 2010-talet bör göras till infrastrukturens årtionde. Det handlar om det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation i en alltmer globaliserad ekonomi.

Kapacitetsutredningen visar tydligt det gap som finns mellan bristande infrastrukturkvalitet och tillgängliga resurser. Trots de ökade insatser som föreslås kvarstår betydande behov för bland annat centrala järnvägsstråk för näringslivets transporter. Det gäller nationella godsstråk med internationella kopplingar som diskuterats och prioriterats i decennier. Förslagen i Kapacitetsutredningen är den lägsta godtagbara miniminivån vad gäller kvaliteten på den svenska väg- och järnvägsinfrastrukturen. För järnvägen innebär förslaget enbart att systemet återställts till den nivå det designats för, samt ett mindre antal nyinvesteringar för utökad kapacitet där bristerna är som störst. För näringslivet  är detta långtifrån tillräckligt. Sverige har jämfört med andra västeuropeiska länder underinvesterat i infrastrukturen och har ett långvarigt eftersatt underhåll.

Näringslivets Transportråd har tillsammans med TransportGruppen lämnat ett utförligt remissyttrande till Trafikverket över Kapacitetsutredningen.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *