Näringslivets Transportråd

EG-förordning om tillträde till godstransportmarknaden på väg

EG-förordning om tillträde till godstransportmarknaden på väg
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss: EG-förordning om tillträde till godstransportmarknaden på väg

Näringslivets Transportråd har på remiss fått förslag till tre EG-förordningar om tillträde till person- och godstransportmarknaden på väg mm. Vi vill koncentrera oss på de förslag som behandlar tillträdet till godstransportmarknaden.

Vi uppskattar Kommissionens inriktning att förenkla reglerna och sortera ut avsnitt som blivit överspelade. Vi har inga invändningar mot förslaget till direktiv om tillträdet till godstransportmarknaden, men menar att Kommissionen borde gå längre genom att utmönstra begreppet ”cabotage” för transportörer hemmahörande inom EU.

Vi menar att Kommissionens fem mål/utgångspunkter för regleringen är rimliga:

  1. Konkurrensneutralitet för marknadens operatörer
  2. Högre kvalifikationer för de trafikansvariga
  3. Ett enklare regelverk
  4. Ökad hänsyn till regler om säkerhet, arbetsmarknad och teknik
  5. Minskad miljöpåverkan, speciellt genom att motverka tomkörning

Vi förespråkar bestämt att konkurrensneutrala spelregler ska råda på marknaden. På de områden där förhållandena är snedvridna bör åtgärder sättas in, likaså bör alla operatörer mötas av samma sanktionssystem vid brott mot gällande regler. Men kraven på ”level playing field” kan inte användas som argument för att resa barriärer mot utländska företag. Motivet till att skapa EU:s inre marknad är att den bland annat ska säkerställa en effektiv produktion av transporttjänster. För att det ska vara möjligt måste det enligt vår uppfattning innebära att transportmarknaden är öppen och tillgänglig för alla operatörer som lever upp till rimliga kvalifikationskrav. Transportörer från alla medlemsländer som en gång kommit in på marknaden och uppfyller kvalifikationskraven måste få delta fullt ut. Skapandet av en effektiv transportmarknad är i praktiken det bästa sättet för att minska tomkörning och därmed sammanhängande miljöpåverkan. SIKA konstaterade i en rapport från 1999 att “de svenska företagen inte hade en lika hög produktivitet som de utländska”. Förhållandena kan vara annorlunda idag, men handelshinder och kvantitativa restriktioner gagnar inte effektivitet på marknaden.

Kontrollen av att de regler för cabotage som föreslås också ska kunna efterlevas kommer att bli krånglig och dyr, trots Kommissionens förhoppningar om motsatsen. Förslaget rimmar därför illa med kravet på att åstadkomma ett enklare regelverk.

Regler om säkerhet, arbetsmarknad och teknik finns i annan lagstiftning och kan inte hängas upp på begreppet ”cabotage” i detta direktiv.

Begreppet ”cabotage” på den inre marknaden för transportörer registrerade i EU medlemsstater blir därmed överflödigt och kan slopas.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lars Hallsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *