Näringslivets Transportråd

En transportpolitisk proposition med fördröjning

En transportpolitisk proposition med fördröjning
Skriv ut

Kommentarer till den transportpolitiska propositionen – Moderna Transporter den 23.3 2006 från Näringslivets Transportråd – för transportköpare

En transportpolitisk proposition med fördröjning

Regeringen presenterade igår den transportpolitiska propositionen, nästan två år efter det att Godstransportdelegationen lade fram rapporten Godstransporter – noder och länkar i samspel. En rapport med ett genomarbetat program för den svenska godstransportpolitiken som ett samlat näringsliv, fack och transportmyndigheter stod bakom.

”Vi konstaterar att regeringen nu har ställt sig bakom de idéer och förslag som vi då presenterade, vilket är positivt”, säger Jut Anders Olsson, ordförande i Näringslivets Transportråd. “Vi skulle gärna ha sett en mer offensiv satsning på infrastruktur för godstransporter.”

Transporterna är ett bra exempel på område som bör lösas på ett pragmatiskt sätt. De är viktiga för att stärka näringslivets konkurrenskraft. “Vi bör genom ett gemensamt agerande uppnå en struktur för transporter och infrastruktur som är bra för svenskt näringsliv och stärker dess konkurrenskraft”, anser Jut Anders Olsson, till vardags ansvarig för bl a inköp inom SSAB Tunnplåt .

Med långa avstånd inom Sverige och till de viktigaste exportmarknaderna är företag i Sverige mer beroende av goda transportförutsättningar för framgångsrik verksamhet än vad företag i konkurrentländer är. Framgångsrika företag i Sverige är grunden till fortsatt svenskt välstånd.
Vi tar särskilt fasta på uttalandet att åtgärder vidtas med ökad tyngd på kunden i transportsystemet. Näringslivets Transportråd är godskundernas röst i transportpolitiken. Vi är beredda att medverka i det Logistikforum som avses inrättas som mötesplats mellan forskare, näringsliv, transportörer och politiska företrädare. Men det får inte bara bli en diskussionsklubb. Två år mellan ord och handling är för lång tid.

Vi vill också tolka propositionen så att införandet av kilometerskatt inte är villkorslöst. Det tycker vi är ett nyktert synsätt. Vi avvaktar med spänning den analys av kilometerskattens effekter på regioner och näringar som ska presenteras under hösten 2006. Många tekniska undersökningar av ett svenskt kilometerskattesystem återstår också att göra.

Vi delar uppfattningen att terminaler och noder är väsentliga för de framtida godstransporterna och utgår ifrån att kundernas åsikter får komma fram i utformningen av ett nät av såväl strategiska hamnar som kombiterminaler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *