Näringslivets Transportråd

Ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftiga godstransporter

Ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftiga godstransporter
Skriv ut

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftiga godstransporter

Marknaden för godstransporter på järnväg är sedan den 1 januari 2007 öppnad för konkurrens inom den Europeiska Unionen. Mycket återstår dock med eliminering av barriärer för att uppnå en öppen och effektiv europeisk järnvägsmarknad. Medlemstaterna ska enligt förslaget till förordning inrätta särskilda godkorridorer på det befintliga järnvägsnätet inom ramen för de Trans-Europeiska Nätverken TEN-T. För att förbättra samordningen mellan medlemsstater och infrastrukturförvaltare ska för varje godskorridor inrättas ett styrande organ bestående av de olika infrastrukturförvaltare som berörs av godskorridoren i fråga.

Transportrådets synpunkter
Näringslivets Transportråd konstaterar att frågan om särskilda godskorridorer på intet sätt är ny. Förslaget fördes fram av EU för över 10 år sedan i en strategi för revitalisering av Europas järnvägar under benämningen freight freeways. Näringslivets Transportråd är nu – liksom då – positiv till inrättandet av ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftiga godstransporter. Dock är genomförandetiderna alldeles för långa.

Tempot i förändringsarbetet med genomförandet av särskilda godskorridorer i ett mer integrerat europeiskt tågsystem måste avsevärt öka om järnvägen ska kunna svara upp mot växande krav på leveransprecision och höja sin andel av de internationella transporterna. Med rätt förutsättningar kan järnvägens fördelar som transportmedel för stora godsflöden över långa avstånd förstärkas. Nyckelfrågor är att skapa förutsättningar för obrutna internationella transporter dörr till dörr i kapacitetsstarka järnvägsstråk, samordning av kapacitetstilldelningen på spåren mellan berörda infrastrukturförvaltare och en ökad intermodalitet genom bättre samverkan mellan transportslagen. En ökad kvalitet och service med en bättre tillförlitlighet i gränsöverskridande godstransporter på järnväg och en starkare prioritering av godstrafiken på spåren är angelägen.

Näringslivets Transportråd anser att den svenska regeringen, liksom Banverket i sin egenskap av nationell infrastrukturförvaltare, utifrån ett användar-, marknads- och kundperspektiv på utnyttjandet av infrastrukturen kraftfullt bör engagera för ett snabbare genomförande av ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftiga godstransporter. Det kommande svenska ordförandeskapet i EU skapar särskilda förutsättningar för detta som måste tas tillvara. Idén bakom att skapa ett prioriterat nät för internationella godstransporter på järnväg med väl fungerande anslutningar till andra transportslag och terminaler är helt i linje med de Gröna transportkorridorer som initierades av EU-kommissionen i logistikpaketet hösten 2007.

Näringslivets Transportråd anser att förslaget om inrättande av särskilda godstransporter på järnväg ska ses som ett steg för att skapa förutsättningar för en mer kundanpassad europeisk järnväg. Det räcker dock inte med det nu presenterade förslaget utan detta måste följas upp. Inrättade av internationella korridorer för godstransporter på järnväg förutsätter att samarbetet fungerar väl mellan de nationella infrastrukturförvaltarna. Så är inte fallet idag och Näringslivets Transportråd vill starkt understryka behovet av uppföljning av de nu föreslagna åtgärderna. Det är t.ex angeläget att användare av infrastrukturen, logistikföretag och transportköpare, kan påverka utformningen av de kvalitetsmått som ska ligga till grund för utvärdering av servicegrad och prestanda i godskorridorer och anslutande terminaler.

Ett användar-, kund- och marknadsperspektiv måste genomsyra såväl prioriteringen av som investeringar i de internationella stråken, (godskorridorerna) och anslutande terminaler. Näringslivets Transportråd vill särskilt understryka betydelsen av att såväl de berörda nationella infrastrukturförvaltarna som de styrorgan som ska hantera driften av godskorridorerna kännetecknas av stark kund- och avnämarorientering visavi användarna som utnyttjar infrastrukturen, t.ex. tågoperatörer, logistikföretag och transportköpare (authorised applicants).

Grundfrågan handlar om att i den europiska järnvägssektorns alla led skapa förutsättningar för icke-diskriminering och konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer. Genom en ökad yttre och inre effektivitet och kundanpassning kan järnvägens roll som transportmedel i de internationella godstransporterna växa.

För Sverige som är ett av världens mest handelsberoende länder är väl fungerande internationella transporter med alla transportslag och ett bra samspel mellan dessa av avgörande betydelse. Sveriges geografiska läge i norra Europa medför långa transportavstånd till viktiga marknader. Den svenska exporten utgör 50 procent av BNP och importen 40 procent. Av den svenska exporten går 75 procent till övriga europeiska länder.

Under det senaste året har flera verksamma tågoperatörer i Norden presenterat planer för utveckling av den internationella godstrafiken på järnväg t.ex. genom samverkan med andra transportslag och aktörer och anskaffning av nya fordon. Näringslivets transportråd ser positivt på dessa åtgärder för ökad konkurrenskraft. Ska dessa insatser bli framgångsrika måste förutsättningar skapas för obrutna internationella transporter dörr till dörr genom väl fungerande samarbete mellan nationella järnvägsförvaltningar, internationell samordning och en starkare prioritering av godstransporter på spåren. Omständliga tillståndsprocedurer måste effektiviseras.

Övriga synpunkter på förslag till artiklar i förordningen
Enligt artikel 6 i förslaget till förordning ska det styrande organet inrätta s.k. samverkansmekanismer. Näringslivets Transportråd anser att väl fungerande samråd med användare av infrastrukturen som tågoperatörer, logistikföretag och transportköpare är mycket angeläget. Sådana samråd bör omfatta en bred krets av authorised applicants och godstransportköpare. De föreslagna samverkansmekanismerna bör omfatta samtliga medlemsstater i den Europeiska Unionen.

Enligt artikel 13 i förslaget till förordning får andra sökande än järnvägsföretag och deras internationella sammanslutningar ansöka om tåglägen för godstransporter när dessa berör ett eller flera avsnitt av en godskorridor. Sverige har under en följd av år i samband med behandlingen av olika järnvägspaket inom EU förespråkat denna princip, där en bred krets av authorised applicants såsom varuägare, logistikföretag, speditörer kan ansöka om kapacitet på spåren. Näringslivets Transportråd förutsätter även att rätten för en bred krets av authorised applicants att ansöka om kapacitet på spåren i de internationella godskorridorerna kommer att gälla inom samtliga medlemsstater i den Europeiska Unionen.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Guy Ehrling
Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *