Näringslivets Transportråd

transportpng

EU-kommissionens meddelande Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem

EU-kommissionens meddelande Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remissyttrande över EU-kommissionens meddelande Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem

Näringslivets Transportråd som fått EU-kommissionens meddelande på remiss anför följande.

Näringslivets Transportråd instämmer tillfullo i den grundläggande ansatsen i meddelandet där betydelsen av mer integrerade transportsystem och noder, teknisk utveckling av innovativa transportlösningar bland annat för att möta klimatutmaningarna och avreglering av marknader understryks. Transportslagen kompletterar varandra.

Transportrådet instämmer även i Kommissionens analys av de trender och tendenser som påverkar den gemensamma transportpolitiken som t.ex. att: ”Fler människor och ökat ekonomiskt välstånd innebär ökad rörlighet och fler transporter”.

Näringslivets Transportråd menar i likhet med Kommissionen att globaliseringen av ekonomin och en ökad internationell handel är starka drivkrafter för ökad rörlighet. Transporterna är själva blodomloppet för handel och distribution och beror bland annat på konsumtions- och produktionsmönster och tillgång till infrastruktur. Globaliseringen av ekonomin och en ökad internationell handel är starka drivkrafter för ökad rörlighet över gränserna.

Tillväxt i ekonomin är en förutsättning för en ambitiös klimatpolitik. Det handlar således inte om att straffa fram en minskning av transporterna och därmed rörligheten i ekonomin och inom och mellan länder. Det gäller istället att skapa förutsättningar för att de varor och tjänster som både näringslivet och konsumenter efterfrågar kan transporteras effektivt, uthålligt och skonsamt för miljön. De viktigaste medlen för att påverka utvecklingen av transporter är effektiviseringar, teknisk utveckling och ett förtroendefullt samarbete mellan de olika aktörerna t.ex. politiska beslutsfattare och myndigheter, som genom lagstiftning och utformning av regler skapar förutsättningarna och villkoren för transportbranschen, transportköpare och transportföretag.

Transporter är ett resultat av många aktiviteter i ett välfärdssamhälle och Kommissionen skriver i sitt meddelande att:

”Transporter ger tillgång till många av våra friheter. Friheten att arbeta och leva i olika delar av världen. Friheten att ha tillgång till olika produkter och tjänster. Friheten att handla och skapa personliga kontakter. Efterfrågan på dessa friheter kommer sannolikt att öka i ett framtida mångkulturellare och mer heterogent samhälle med mer djuprotade band till andra regioner i världen”.

Det betyder enligt Transportrådets mening att de krav som ibland framförs om åtgärder för minskade transporter kommer i konflikt med en rad andra mål som ekonomisk tillväxt, regional utveckling, social välfärd och livskvalitet.

Effektiva transporter är klimateffektiva transporter
Näringslivets Transportråd instämmer i Kommissionens slutsats i meddelandet att EU måste gå i bräschen för utveckling av transporttjänster och transportteknik. Detta kan på kort sikt ske genom att Kommissionen formulerar en samlad strategi för effektiviseringar inom transportsektorn vad gäller transportflöden och sektorns energiåtgång. En sådan inriktning stämmer väl överens med strävanden att rationalisera och effektivisera transportflödena. Man får då draghjälp av den medelsarsenal som finns inom ramen för transportpolitiken och som bygger på att transporterna är marknadsstyrda och att staten har en viktig roll att skapa goda förutsättningar för rationella transporter bland annat genom en utbyggnad av infrastrukturen.

Stimulanser och drivkrafter som leder till en mer kostnadseffektiv logistik bör systematiskt tas tillvara. Transportköpare och transportföretag strävar själva i ett kontinuerligt utvecklingsarbete efter att introducera åtgärder som syftar till ökade fyllnadsgrader med smartare transportupplägg, t.ex. genom att utnyttja olika kombinerade och mer intelligenta transportlösningar. Lagstiftare på EU-nivå kan medverka genom att t ex. tillåta längre och tyngre vägfordon och tågbildningar samt att skapa förutsättningar för konkurrens på transportmarknaden genom bland annat fri cabotage. Vidare lägger en kapacitetsstark infrastruktur grunden för effektiva transporter. På längre sikt är forskning, ökat internationellt samarbete och internationell samordning av styrmedel viktiga delar av en samlad transport- och klimatstrategi.

Viktigt att Meddelandet från Kommissionen snabbt omvandlas till konkreta handlingsplaner
Kommissionens meddelande är övergripande och kan ses som en vision för framtida transporter. Det fortsatta arbetet inom Kommissionen inriktas nu på att år 2010 formulera det som kallas konkreta politiska uppdrag och att därefter anta en vitbok om EU:s transportpolitik för de kommande 10 åren. Att genom gemensamma EU-regler lägga grunden för konkurrensneutralitet så att inte konkurrensen mellan företag och länder liksom mellan transportslagen snedvrids är en huvuduppgift.

Inom EU har tidigare initiativ tagits på en rad olika områden vilka syftar till utveckling av framtidens transportkorridorer för ökade intermodala transporter och förbättrad konkurrenskraft. Mycket återstår dock t.ex. vad gäller eliminering av barriärer för att uppnå en öppen och effektiv europeisk järnvägs- och transportmarknad. Näringslivets Transportråd anser att Kommissionen i det fortsatta arbetet med den gemensamma transportpolitiken bör ange kriterier för hur kapaciteten, tillgängligheten och kvalitén i mer integrerat europeiskt transportsystem kan förbättras.

Ta ett samlat grepp på arbetet inom EU med Transeuropeiska transportnätverk, Gröna Transportkorridorer sjömotorvägar och arbetet med järnvägskorridorer för godstransporter
Transportrådet anser att näringslivets godstransporter bör ges en kraftigt ökad prioritet i det fortsatta arbetet på EU-nivå med det framtida gemensamma transportsystemet. Ett stråk- och nod-perspektiv bör exempelvis ligga till grund för prioriteringarna i ett Transeuropeiskt Transportnätverk. Det skapar förutsättningar för ett mer integrerat europeiskt transportsystem där de olika transportslagen samspelar och kompletterar varandra. Viktiga Transeuropeiska godstråk utgörs av vägar och järnvägar med stora transportflöden i en kapacitetsstark infrastruktur. I ett mer integrerat europeiskt transportsystem är hamnar, terminaler och flygplatser viktiga logistiska nav (noder) som knyter samman de viktigaste stråken/transportnäten.

Under rubriken Infrastruktur – underhåll, utveckling och integrering av olika transportnät anges i Kommissionens meddelande att:

”För att transportsystemet ska fungera på ett optimalt sätt krävs att alla enskilda delar i nätet är fullt ut integrerade och driftskompatibla samt att de olika transportnäten är sammankopplade med varandra. Knutpunkterna spelar en avgörande roll i detta fall. De utgör nätets logistiska centra och erbjuder anslutnings- och valmöjligheter både för gods- och passagerartransporter.”

Hur en bättre intermodalitet kan uppnås i ett gemensamt europeiskt transportsystem bör enligt Näringslivets Transportråd då ges en särskild fokusering i det fortsatta arbetet med framtidens transportsystem inom Kommissionen. Ett samlat grepp bör tas inom EU i arbetet med Transeuropeiska Transportnätverk, Gröna Transportkorridorer enligt EU:s logistikpaket, sjömotorvägar och arbetet med järnvägskorridorer för godstransporter. Ett användar-, kund- och marknadsperspektiv måste genomsyra såväl prioriteringen av investeringar i de transeuropeiska transportnätverken/stråken, godskorridorerna och anslutande noder som hamnar och terminaler.

Transportrådet noterar att den för Sverige viktiga frågan om gröna transportkorridorer endast kort omnämns i en enstaka mening i Kommissionens meddelande. Det hade varit önskvärt med mer utförliga skrivningar i Kommissionens meddelande om vikten av att utpeka gröna korridorer för effektivare transporter, ökad kapacitet och bättre miljökvalitet och formerna för det fortsatta arbetet för detta inom EU. Det är viktigt att en koppling görs av gröna transportkorridorer till såväl infrastrukturella beslut på EU-nivå som medlemsländernas nationella infrastrukturplanering.

Näringslivets Transportråd anser att arbetet med utvecklingen av Transeuropeiska transportstråk och noder och gröna korridorer i ökad utsträckning bör baseras på kommersiella förutsättningar. Det är dynamiken på godstransportmarknaden, marknadens efterfrågan, som till syvende och sidst kommer att avgöra vilka stråk/transportnät och noder som godsflödena söker sig till.

Möjliggör användning av modulfordon i gränsöverskridande transporter
Sverige bör även i den fortsatta processen inom EU med vitboken för ett gemensamt framtida transportsystem arbeta för att det skall bli möjligt att använda modulfordon i gränsöverskridande transporter mellan länder som tillåter sådana fordon utifrån de produktivitets- effektivitets- och hållbarhetsvinster som modulsystemet medför. Som ett första steg bör försök med sådan trafik möjliggöras utan dröjsmål.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund                                   Guy Ehrling
Ordförande                                    Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *