Näringslivets Transportråd

EU Vitbok om transporter

EU Vitbok om transporter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Näringsdepartementet över EU-kommissionens vitbok om transporter. Huvudpunkter i Transportrådets remissyttrande som kan laddas ned från denna sida är:

Frågan om internalisering av externa kostnader måste ses i ett samlat europeiskt perspektiv och i ett konkurrenskraftsperspektiv. Internaliseringen måste ske på sätt som inte äventyrar ekonomisk tillväxt och näringslivets konkurrenskraft.

Transportkostnaderna betyder mycket för Sverige med stora avstånd både inom landet och till viktiga europeiska marknader. Detta förhållande bör tydliggörs i olika EU-sammanhang där skatter och avgifter på transporter diskuteras.

Klargör att effektiva transporter även är miljö- och klimateffektiva
.
Viktigt att vitboken om transporter omvandlas till konkreta handlingsplaner.

Börja med att skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga transporter istället för att ange procentuella mål för överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart.

Ta ett samlat grepp på arbetet inom EU med Transeuropeiska transportnätverk, Gröna korridorer, sjömotorvägar och arbetet med järnvägskorridorer för godstransporter.

Gröna korridorer som Sverige var pådrivande under sitt ordförandeskap nämns inte som begrepp i vitboken. Korridorerna kan bli en provbänk för ny teknik.

Skapa likvärdiga konkurrensvillkor för företag, länder och olika delar av Europa.

Möjliggör användning av modulfordon i gränsöverskridande transporter.

EU och medlemsstaterna har ett huvudansvar för utbyggnaden av de Transeuropeiska transportnätverken och för effektiva europeiska godsstråk och anslutningar till noder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *