Näringslivets Transportråd

transportpng

Farleds- och lotsavgifter

Farleds- och lotsavgifter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och Innovations- och kemiindustrierna IKEM har lämnat ett gemensamt remissyttrande till Sjöfartsverket över verkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter. Se bifogad fil. 

Sammanfattningsvis framförs följande:

* Ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverket skulle förstärka Sveriges konkurrenskraft.

* Isbrytningen ska likställas med vinterväghållning på väg och järnväg och finansieras över statsbudgeten.

* Vi motsätter oss att Sjöfartsverkets pensionsskuld ska vältras över på varuägarna.

* Vi avstyrker förslaget om höjning av farleds- och lotsavgifter, eftersom dessa skulle ytterligare öka kostnadsbördan för varuägarna. Svaveldirektivet har redan lett till en negativ påverkan av konkurrenskraften.

* Konsekvensutredningen av förslaget är obefintligt och således utelämnas exempelvis effekterna för varuägarna.

* Det remitterade förslaget om höjda farleds- och lotsavgifter och en årlig indexering av farledsavgifterna går inte ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods från väg till sjöfart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *