Näringslivets Transportråd

Förslag till ändring av direktiv om EU ETS

Förslag till ändring av direktiv om EU ETS
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över förslag till ändring av direktiv om EU ETS. EU Kommissionen föreslår bland annat att det nuvarande EU ETS utvidgas till att omfatta sjöfart och att ett nytt, separat utsläppshandelssystem införs för vägtransporter och byggnader.

NTR framför sammanfattningsvis följande synpunkter över förslagen som berör transportsektorn:

  • Regeringen bör driva frågan om en klimatfond för sjöfarten istället för de initiativ som lagts fram inom ramen för ”Fit for 55”, och som syftar till att ställa om EU till 2030.
  • Sjöfarten är internationell i sin karaktär och därför bör åtgärderna hanteras på internationell nivå genom FN-organet IMO (International Maritime Organisation).
  • Kostnadsdrivande åtgärder i sjöfarten riskerar försämring av konkurrenskraften för svenska företag och ökade utsläpp från godstransporter.
  • EU behöver skapa incitament för teknisk innovation som ger förutsättningar för långväga fossilfria sjötransporter istället för att kraftigt öka dess kostnader.
  • Om EU Kommissionen väljer att inte använda en klimatfond för sjöfarten, måste vissa åtgärder säkerställas för att mildra de negativa effekterna.
  • Det finns risk för ineffektiv, överlappande reglering av koldioxidutsläpp med negativa effekter på konkurrenskraften för svenskt näringsliv om ett utsläppshandelssystem för vägtransporter införs.
  • Sverige bör argumentera för att vägtransporter inte förs över till ett eget EU-omfattande handelssystem, om ambitionen är att bibehålla det nationella klimatmålet för transportsektorn.
  • Sverige ska analysera konsekvenserna av förslaget för företag inom industrin och handeln i landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *