Näringslivets Transportråd

Förslag till genomförande av EU:s mobilitetspaket i svensk lagstiftning

Förslag till genomförande av EU:s mobilitetspaket i svensk lagstiftning
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över regeringens förslag till hur rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket ska genomföras och kompletteras nationellt.

NTR framför sammanfattningsvis följande i sitt yttrande:

 • NTR delar den grundläggande utgångspunkten för mobilitetspaketet om transporternas stora betydelse för medborgare, näringsliv och samhälle och vikten av hållbara transporter.
   
 • Enligt NTR är det viktigt att bevaka hur de svenska godstransportköparnas konkurrenskraft påverkas av förändringarna liksom hur kompetensförsörjningen inom transportsektorn utvecklas.
   
 • Det är viktigt att Sverige arbetar för ett förtydligande gällande gränspassager med tyngre och längre lastbilar, eftersom det inte behandlades i revisionen av direktivet om vikt och dimensioner (96/53/EG).
   
 • NTR är positiva till åtgärder som bidrar till sund konkurrens och bra villkor inom åkerinäringen. De nya reglerna bör vara enkla att förstå och lätta att följa. Det är samtidigt viktigt att myndighetstillsyn får mer resurser. Dessutom ska påföljderna vid överträdelser vara avskräckande. Reglerna ska dock inte utformas i protektionistisk anda utan fortfarande möjliggöra sund konkurrens mellan olika aktörer på den europeiska marknaden.
   
 • NTR menar att det är viktigt att det finns öppen och lätt tillgänglig information om transportföretag för att en transportköpare ska kunna ta ett beställaransvar. Detta förutsätter också utökat informationsutbyte mellan medlemsländerna.
   
 • Cabotagetransporter är en naturlig följd av fri rörlighet och ökar transporteffektiviteten genom att bland annat tomtransporterna minskar, vilket gagnar såväl mobiliteten, miljön som ekonomin. Cabotagetransporter bidrar också till att mildra de negativa effekterna av en tilltagande chaufförsbrist.
   
 • Förslaget om att slopa cabotageundantaget för inrikes kombinerade transporter är bra, om det minskar risken för regelöverträdelser orsakade av oklar gränsdragning mellan cabotagetransport och inrikes kombitransport.
   
 • NTR bedömer att förslaget om att avskaffa cabotageundantaget för vägtransportdelen av inrikes kombitransport sannolikt kommer att leda till ett minskat utbud av transporttjänster från utlandsetablerade transportföretag. Det är oroande eftersom det innebär risk, inte enbart för ökade transportkostnader, utan även för att kompetensbristen inom yrkestrafik på väg förvärras.
   
 • NTR välkomnar en implementering av smarta färdskrivare version 2 i hela Europa så snart dessa finns tillgängliga på marknaden. NTR är också positiva till införande av ett riskvärderingssystem om det gör kontroller av regelefterlevnad effektivare.
   
 • NTR anser att det är bra med harmoniserade regler när det gäller utstationering av förare inom vägtransportsektorn.
 • NTR önskar förtydligande av vad som menas med att ett beställaransvar ska gälla i alla led. En transport kan involverade en lång kedja av leverantörer och det kan vara svårt för en varuägare som ofta finns i början av kedjan att ens ha vetskap om, och således än mindre kontrollera, alla led i kedjan av leverantörer.
   
 • Enligt NTR är särskilt analysen av förslagets konsekvenser för transportköpande svenska företag inom industrin och handeln bristfällig och bedömer att det finns en risk att de ekonomiska konsekvenserna för berörda företag kan bli betydande.