Näringslivets Transportråd

Framtidens flygplatser

Framtidens flygplatser
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissyttrande över Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Näringslivets Transportråd vill framföra följande med anledning av rubricerade betänkande.

Flygplatsutredningen föreslår att samtliga flygplatser med linjetrafik delas in i tre kategorier nämligen tio stycken nationellt strategiska flygplatser, 27 regionalt strategiska flygplatser och övriga flygplatser. Ett ersättningssystem från staten för de nationellt strategiska flygplatserna ska motsvara hela det aktuella underskottet för flygplatsen. För de regionalt strategiska flygplatserna föreslås ersättningen vara upp till 75 procent av underskottet för driften av flygplatsen. För övriga flygplatser föreslås ingen statlig ersättning till driften.

De flygplatser som drivs av Luftfartsverket och som klassificeras som regionalt strategiska på sikt bör övergå till regionalt-, kommunalt- eller privat huvudmannaskap. Endast flygplatser som bedöms vara nationellt strategiska bör finnas kvar i statlig ägo.

Vi har inga principiella invändningar mot utredningens förslag i denna del och tillstyrker också att Luftfartsverket från och med den 1 januari 2009 ombildas till två fristående aktiebolag – ett bolag för ägande och drift av flygplatser (LFV AB) och ett bolag för flygtrafiktjänst. Det är dock viktigt med en tydlig rollfördelning mellan statens olika engagemang som dels utformare av de grundläggande villkoren och förutsättningarna för konkurrens på transportmarknaden, dels ägare av infrastruktur- och transportrelaterade bolag.

Arlanda är ett nationellt nav med stor betydelse för ett alltmer internationaliserat näringsliv
Näringslivets Transportråd vill understryka Arlandas roll som nav både för övriga svenska flygplatser och för det svenska näringslivets internationella transporter. Ett alltmer internationaliserat näringsliv med ökade internationella kontakter förstärker betydelsen av Arlanda som ett nationellt flygplatsnav med direktförbindelser till viktiga internationella destinationer. Direkttrafik från olika delar av landet till Arlanda är nödvändig för att öka flygplatsens passagerar- och fraktunderlag och för att attrahera fler mer långväga internationella direktförbindelser. Detta hindrar dock inte att det finns behov av att flera regionala flygplatser upprätthåller viktiga direktlinjer till ett flertal andra utrikes destinationer.

De svenska flygplatserna måste ses transportslagsövergripande
Näringslivets Transportråd anser i likhet med utredningen att det är viktigt att sätta in de svenska flygplatserna i ett intermodalt perspektiv där transportslagen samverkar och kompletterar varandra. Flygplatser är liksom hamnar och andra godsterminaler viktiga noder i det svenska transportsystemet. Det är därför naturligt att de nationellt och regionalt mest strategiska flygplatserna prioriteras och att järnvägsförbindelser till dessa förbättras.

Ökad intermodalitet i flygfraktssystemen
Vi konstaterar att Flygplatsutredningen i huvuddelen av sitt betänkande beskrivit det svenska flygplatssystemets roll för passagerarflyget. Transportrådets medlemsföretag är stora arbetsgivare med ett omfattande tjänste- och affärsresande och är därför beroende av flygplatser med hög tillgänglighet. Vi beklagar dock att fraktflyget endast summariskt behandlats och förutsätter att regeringen kompletterar analysen i detta avseende inför propositionsarbetet.

Vi menar att det på goda grunder kan antas att fraktflygets roll kommer att öka i betydelse till följd av globaliseringen och en snabbt växande utrikeshandel med allt högre förädlingsvärden. Väg- och järnvägsförbindelserna till flygplatser där flygfrakt hanteras måste hålla en hög standard.

Utredningen om ”Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet” visar att fraktvolymerna som hanteras på svenska flygplatser ökat med 4,5 procent per år under de senaste 30 åren. Visserligen är flygfrakten vikt- och volymmässigt liten jämfört med godstransporter till lands- och till sjöss. Så är dock inte fallet mätt i varuvärde. I samma utredning anges att flygfrakten svarar för 20-25 procent av Sveriges exportvärde.

Arlanda flygplats beräknar en femprocentig årlig tillväxt för fraktflyget och för att möta denna efterfrågan kommer en ny fraktterminal att tas i bruk nästa år. Staten har en betydelsefull roll för att skapa förutsättningar för en ökad tillgänglighet till Arlanda inte minst genom anslutande marktransporter. Det finns goda förutsättningar för att en ökad andel av godsflödena via flygfrakt kan transporteras vidare på järnväg. En järnvägsanslutning till fraktcenterområdet vid Arlanda skulle skapa förutsättningar för ett effektivt kombinerat transportsystem för lättgods/expressgods.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lars Hallsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *