Näringslivets Transportråd

Godslogistik i Europa – nyckeln till hållbar rörlighet

Godslogistik i Europa – nyckeln till hållbar rörlighet
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Godslogistik i Europa – nyckeln till hållbar rörlighet (dnr N2006/8061/TP)

Näringslivets Transportråd välkomnar Kommissionens initiativ att uppmärksamma godslogistiken som ett väsentligt område i syfte att öka effektiviteten i transportsektorn och att förbättra näringslivets konkurrenskraft i linje med den förnyade Lissabonstrategin om tillväxt och sysselsättning.

I likhet med Kommissionen anser vi att logistiken inom godstransporter bäst utvecklas av marknadens aktörer i konkurrens och att myndigheternas roll främst är att skapa ett stabilt regelverk och en ändamålsenlig infrastruktur som gagnar effektiviteten.

Vi tillstyrker de allmänna åtgärdsområden som Kommissionen pekar ut.

När det gäller diskussionsfrågorna i meddelandet anser vi att möjligheterna att åstadkomma effektiva logistiska lösningar för försörjningskedjorna måste vara styrande för utformningen av transportpolitiken inom både EU och medlemsstaterna.

Vi anser att regeringen bör lägga särskild vikt vid att driva frågan om att tillåta modulsystemet för vägfordon inom EU. Frågan diskuteras för närvarande i flera medlemsländer och vi ser det som angeläget att Sverige här håller en hög profil. Systemet stämmer väl med Kommissionens formulering att ”moderna logistiklösningar behövs så att mer gods kan transporteras i färre transporter”. Vi vill hänvisa till den gemensamma skrivelsen av den 6 juli i år från Transportindustriförbundet, Sveriges Åkeriföretag och Näringslivets Transportråd.

Vi ser det också som angeläget att det även fortsättningsvis ska vara tillåtet att transportera ofasade 45 fots containers på väg.

Vi hänvisar vidare till bilagd folder med vår syn på strategi för transporter och logistik.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lars Hallsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *