Näringslivets Transportråd

IMO-regler om koldioxidutsläpp från fartyg

IMO-regler om koldioxidutsläpp från fartyg
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Transportstyrelsens förslag till införlivande av IMO:s regelverk om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg ”IMO Data Collection System.” Se bifogad fil. Ur innehållet: 

* Näringslivets Transportråd är positiva till att IMO inrättar ett globalt system för insamling av data relaterat till fartygs koldioxidutsläpp, men noterar också att insamling av liknande data redan görs av EU vilket innebär dubbelrapportering av uppgifter. Näringslivets Transportråds uppfattning är att ett insamlingssystem är tillräckligt och att IMO:s är att föredra, eftersom det är ett globalt system och utgör ett bättre underlag för framtida beslut om styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från internationell sjöfart.

* Näringslivets Transportråd noterar vidare i förslagets konsekvensutredning att det inte är helt klarlagt hur mycket mer administration som tillkommer och hur mycket de administrativa kostnaderna ökar till följd av det. Det tillkommer också en avgift för granskning av fartygens planer och rapporter som ska göras av så kallade erkända organisationer (recognized organisations, RO). Det är viktigt att bevaka att dessa kostnadsökningar inte blir alltför omfattande, eftersom de  då ökar kostnaden för sjötransporten, vilket i förlängningen tillsammans med bland annat höjda farleds- och lotsavgifter kan leda till att transportköparen väljer ett annat transportslag. Det skulle gå stick i stäv med den politiska viljan att öka sjötransporterna i enlighet med den av regeringen nyligen presenterade Nationella Godstransportstrategin.

* IMO:s regelverk trädde ikraft redan den 1 mars 2018, vilket innebär att det svenska införlivandet är försenat och att när de svenska föreskrifterna träder i kraft (tidigast hösten 2018) är det i bästa fall tre månader kvar innan den första rapporteringsperioden inleds den 1 januari 2019. Det innebär att berörda svenska fartyg kommer att ha mycket kort tid på sig att upprätta en plan och få den godkänd innan den första rapporteringsperioden börjar. Näringslivets Transportråd anser att det är beklagligt att införlivandet dragit ut på tiden och ifrågasätter om de av Transportstyrelsen planerade särskilda informationsinsatser – speciellt riktade till de svenska fartyg som omfattas av regelverkets tillämpningsområde – är en tillräcklig åtgärd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *