Näringslivets Transportråd

Införande av ERTMS

Införande av ERTMS
Skriv ut

Till TrafikverketEffekterna för tågoperatörer och varuägare av ett fortsatt svenskt införande av ERTMS måste särskilt analyseras

 Den uppmaningen riktar Näringslivets Transportråd (NTR) i ett remissyttrande till Trafikverket över förslaget till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige. Näringslivets Transportråd instämmer i de motiv som anges i Trafikverkets förslag till plan för fortsatt införande av ERTMS. En standardisering av såväl infrastruktur som fordon är angelägen för att möjliggöra konkurrenskraftiga transporter på järnväg och underlätta tillskapandet av sammanhängande godsstråk i Europa där den gränsöverskridande järnvägstrafiken underlättas.

Frågan om fortsatt införande av ERTMS inrymmer en rad ekonomiska och tekniska frågor liksom frågor som rör konkurrensvillkoren mellan olika tågoperatörer och därmed strukturell påverkan på järnvägssektorn. Näringslivets Transportråd understryker vikten av att fortsatt införande av ERTMS görs på ett sådant sätt att det inte begränsar konkurrensen mellan olika tågoperatörer. Sverige bör även ta hänsyn till hur och när ERMTS införs i övriga EU så att det inte uppstår en konkurrensnackdel för svenskt näringsliv.

Näringslivets Transportråd anser att kostnaderna för fortsatt införande av ERTMS måste redovisas transparent. NTR anser att planen måste kompletteras med en ekonomisk analys av kostnaderna för fortsatt införandet i Sverige. Effekterna för tågoperatörer och varuägare av ett fortsatt svenskt införande av ERTMS måste särskilt analyseras. Det är viktigt att de fordonsanknutna kostnaderna för införande av ERTMS – ombordutrustningen – inte medför sådana ökade kostnader för transportköpare såsom varuägare inom industri och handel att det leder till ett motsatt syfte mot hela införandet, nämligen att järnvägen ska vara ett konkurrenskraftigt transportmedel.

Näringslivets Transportråd konstaterar Trafikverket i den redovisning som i november 2012  lämnades till regeringen med ”Kvalitetssäkring av gällande Nationell infrastrukturplan för transportsystemet 2010–2021” angav att kraftiga kostnadsfördyringar skett för utvecklingsinsatser för att utveckla och införa ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Trafikverket skriver att: ”Olika projekt har visat sig kräva mer utvecklingsinsatser än tidigare bedömningar pekat på och har därmed krävt ytterligare tillskott av medel jämfört med det som avsattes i samband med framtagandet av planen 2010-2021. Det innebär att nedlagda belopp överstiger de belopp som anvisats planen med totalt 577 miljoner kronor vilket motsvarar 63 procent”.

Näringslivets Transportråd anser att de ökade kostnaderna för olika utvecklingsprojekt är en varningsklocka som gör att det svenska ERTMS-införandets ekonomi noga måste analyseras av regeringen och Trafikverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *