Näringslivets Transportråd

Införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg.

Införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg.
Skriv ut

Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet har skrivit ett gemensamt remissvar till Trafikverket över ett förslag om Införande av ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg. Se bifogad fil.

Transportrådet och Transportindustriförbundet avstyrker utredningens förslag och föreslår istället att fokus från Trafikverkets sida läggs på insatser på kort och lång sikt för att åtgärda det grundläggande problemet som är den bristande kapaciteten i det svenska järnvägsnätet. Regeringen beslöt i september att utvidga uppdraget till Trafikverket om ökad kapacitet i järnvägssystemet till att även omfatta ökad kapacitet för vägtransporter, sjöfart och luftfart. Syftet är att skapa förutsättningar för ett heltäckande och kapacitetsstarkt svenskt transportsystem. Uppdraget ska redovisas till regeringen före den 30 april 2012 efter att Trafikverket har genomfört en remissomgång av förslaget och även genomfört en hearing. Fokus bör då läggas på detta viktiga uppdrag.

Risken är att tillämpningen av ramavtal inte bidrar till en ökad flexibilitet utan snarare det motsatta genom att ett begränsat kapacitetutrymme på spåren låses upp ytterligare. Ramavtal på fem år eller tio år kan innebära en statisk behandling av marknadsstyrda behov av kapacitet för godstransporter på järnväg. Transportrådets och Transportindustriförbundets bild är att det finns en underliggande stark dold efterfrågan av kapacitet på spåren som inte kommer fram till Trafikverket. Detta då transportköpare och transportföretag inte finner det mödan värt att ansöka om tilldelning av kapacitet på redan överbelastade spår för nya godsupplägg på järnväg.

Varuägande företag liksom transportföretag agerar på en kommersiell och snabbt föränderlig affärsmarknad. Med hänsyn till att godstransporterna är konjunkturberoende och att man behöver kunna göra anpassningar till konjunktursvängningarna skapar detta problem för såväl godstransportköpande företag som företag som säljer transporttjänster.

Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet föreslår istället att processen för kapacitetstilldelning effektiviseras där bankapacitet tilldelas genom en successiv tilldelning för att korta planeringstiderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *