Näringslivets Transportråd

transportpng

Innovation ur transportforskningen

Innovation ur transportforskningen
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Remissyttrande över Mer innovation ur transportforskning (SOU 2010:74)
Näringslivets Transportråd som fått Transportforskningsutredningens slutbetänkande på remiss anför följande.

Sammanfattning
Transportrådet ser positivt på utredningens ambition att ta ett samlat grepp på det svenska transportforsknings- och innovationssystemet. Att skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle och att ökade investeringar i forskning och innovation ska medverka till att uppnå transportpolitiska och näringspolitiska mål. Där investeringar i forskning och innovation ses som ett sätt att öka både näringslivets konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation. Effektiva logistik- och transportsystem är en viktig del av ett lands samlade konkurrenskraft.

I utredningen föreslås tillskapandet av ett Forum där näringsliv, brukare, samhälle, akademi och myndigheter inom transportområdet samarbetar. Förslaget är ett av initiativen i arbetet med IVA:s projekt Transport 2030, där flera av Transportrådets medlemsföretag deltagit. Näringslivets Transportråd understryker vikten av att Forumet får reella befogenheter vad gäller prioritering och beslut om långsiktiga forsknings- och innovationsprojekt och att de olika organen inom det föreslagna Forumet t.ex. dess Styrgrupp får en bred sammansättning där även företrädare för transportköpare och transportföretag ingår.

Den effektiva användningen av transportsystemet bör stå i fokus för forsknings- och innovationsinsatser
Näringslivets Transportråd anser att den samhällsfinansierade transportforskningen tydligare ska inriktas mot forskning och innovation där den effektiva användningen av transportsystemet är i fokus. Transportforskningen bör göras avnämarorienterad där tillämpningsfrågor och applikationer prioriteras. Finansiärerna – liksom forskarsamhället – bör kraftigt öka sitt engagemang för att medverka i spridningen av nya forskningsresultat.

Sveriges geografiska läge i norra Europa med långa transportavstånd till exportmarknader på den europeiska kontinenten och med långa transporter inom landet gör forskning och innovation om transporteffektivitet angelägen. Sverige deltar i en gemensam europeisk marknad där vi som nation är lokaliserad i utkanten av EU. Till ytan är Sverige ett av de största länderna i Europa.

Det är angeläget med en ökad samhällsfinansiering av forskningsinsatser inom logistik och godstransporter. En bättre balans är även angelägen mellan persontrafikrelaterad och logistik- och godtransportrelaterad forskning och innovation.

Transportrådet anser att utvecklingen mot intermodala transportkedjor, där ett enskilt transportslag blir en del i en samlad logistiklösning ställer krav på ökat samarbete mellan olika aktörer inom logistik- och transportforskningen. Exempelvis bör Vinnova, Trafikverket, Sjöfartsverket i rollen som forskningsfinansiärer initiera och stimulera en bredare samverkan mellan olika aktörer inom logistik- och transportforskningen och i projekt av betydelse för handeln och industrin.

En långsiktig satsning på forskning, utveckling och demonstrationsprojekt är angelägen för att säkerställa att Sverige även framgent är en attraktiv marknad för logistik och att skapa förutsättningar för att ytterligare flytta fram landets logistikkompetens. En viktig framgångsfaktor är förmågan att utnyttja resultaten från logistik- och transportforskningen genom en nära samverkan mellan forskning, användare och avnämare. Demonstrationsprojekt är särskilt viktiga för spridningen av nya forskningsresultat. Forskningsprojekt som riktar sig till introduktion, utveckling och demonstration av olika applikationer skapar förutsättningar för ett snabbare genomslag på marknaden.

Nyckelfrågor i ett användar-/brukarperspektiv är exempelvis hur transportslagen kan integreras bättre. Hur godstransporterna och hela logistikkedjan kan effektiviseras. Hur tyngre och längre tåg och vägfordon kan utvecklas för mer klimateffektiva transporter och bättre transportekonomi. Forskningen kring godstransporters samhällsnytta måste intensifieras. Det behövs bättre analysverktyg för den samhällsekonomiska värderingen av förbättrad godstrafik. Godstransporters samhällsnytta kommer inte fram i de samhällsekonomiska kalkylmodeller som tillämpas och Näringslivets Transportråd efterlyser en samhällsekonomisk värdering av godstransporter som speglar dess betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för Sveriges konkurrenskraft som nation.

Transportrådet tillstyrker bildandet av ett Forum med reella beslutsbefogenheter där näringsliv, brukare, samhälle, akademi och myndigheter inom transportområdet samarbetar
I utredningen föreslås bildandet av ett Forum för nationellt transportforsknings- och innovationsarbete där myndigheter och finansiärer, näringsliv, brukare och avnämare deltar. En viktig uppgift för Forumet föreslås av utredningen vara att ta fram en strategi för transportinnovationer samt att komplettera den mål- och behovsbild över transportområdet som Trafikverket har i uppdrag att ta fram för det svenska transportinnovationsområdet. Härtill kommer enligt Näringslivets Transportråd det som framhålls i utredningen att koordinera olika aktörers insatser för påverkan av EU:s olika forsknings- och innovationssatsningar.

Näringslivets Transportråd tillstyrker förslaget om ett Forum men understryker vikten av att Forumet får reella befogenheter vad gäller prioritering och beslut om långsiktiga forsknings- och innovationsprojekt. Det är angeläget att de olika organen inom det föreslagna Forumet, t.ex. dess Styrgrupp, får en bred sammansättning där även företrädare för transportköpare och transportföretag ingår. Enligt utredningens förslag ska myndigheten Trafikanalys och det av utredningen föreslagna Innovationsrådet medverka i Forumets styrgrupp. Utredningen är inte lika konkret utpekande när det gäller medverkande i Styrgruppen från näringslivet. Vidare föreslås i utredningen att ordförande för Styrgruppen bör utses av det statsråd som ansvarar för Trafikverket. Ska Forumet bli framgångsrikt måste det enligt Näringslivets Transportråd ha beslutsbefogenheter och att brukare, användare och avnämare från näringslivet ingår i Forumets beslutande organ.

Det av utredningen föreslagna Innovationsrådet bör integreras med det föreslagna Forumet för nationellt transportforsknings- och innovationsarbete
I utredningen föreslås även bildandet av ett Innovationsråd för att stötta förnyelse och utveckling av innovationssystem inom transportområdet. Innovationsrådets uppgifter uttrycks i vaga ordalag i utredningen. Enligt utredningen ska ”Rådet ges förutsättningar att påverka, förhandla och driva på samtliga aktörer för en snabbare utveckling av transportsektorn. Innovationsrådet ska inte ha resurser för att finansiera egna FoI-projekt.” För att undvika dubbelarbete föreslår Näringslivets Transportråd att Innovationsrådet integreras med det föreslagna Forumet för nationellt transportforsknings- och innovationsprogram.

Ge transportmyndigheterna långsiktigt ökade resurser till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt inom transport- och logistikområdet genom anslag i statens budget
Näringslivets Transportråd tillstyrker utredningens förslag att Energimyndigheten, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova samtliga får ansvar för finansiering av transportforskningen längs hela forsknings- och innovationskedjan och att myndigheterna har en egen anslagsfinansierad forsknings- och innovationsbudget. Utredningen föreslår att Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen tillförs ett totalt årligt tillskott på 25 miljoner kronor per år som särskilt avsatt budget för forskning och innovation. För exempelvis Sjöfartsverket innebär detta en uppräkning av forskningsanslaget från 5 miljoner, som idag finansieras genom de farledsavgifter som betalas av sjöfarten, till 13 miljoner kr per år i ett statligt anslag. Detta är en förbättring.

Dock anser Näringslivets Transportråd att detta inte är en tillräcklig nivå för att långsiktigt bedriva angelägna forskningsuppgifter riktade till hela det maritima klustret och för att förbättra stödet till den företagsnära innovationsverksamheten. Den föreslagna andelen för sjöfartsrelaterad forskning och innovation är alltjämt liten i jämförelse med de resurser som är avsatta till forskning inom exempelvis väg- och järnvägssektorn. Näringslivets Transportråd förutsätter att den av utredningen föreslagna ökningen till forskning och innovation liksom befintligt stöd anslagsfinansieras enligt presenterat förslag och inte genom ökade farledsavgifter som betalas av Sjöfartsverkets kunder och ytterst av kunders kunder d.v.s. varuägarna.

Resultatspridningen behöver förbättras radikalt
Näringslivets Transportråd vill lyfta fram kunskapsdimensionen och vikten av strategier för kunskapsuppbyggnad kring forskning och innovation på transportområdet. Forskning och innovation måste drivas så att brukare, användare, avnämare systematiskt får del av nya forskningsresultat. Vi vill därför se en radikalt förbättrad resultatspridning från alla forskningsfinansiärer på transportområdet som t.ex. Vinnova, Trafikverket, Sjöfartsverket, Energimyndigheten och forskarmiljöerna, genom en ökad samverkan i alla led i innovationskedjan. Även det befintliga organet för transportforskningssamordning, Transam, måste få ett tydligare uppdrag att medverka i resultatspridningen. Det är också viktigt att forskarmiljöerna på tidigt stadium i projekten inkluderar åtgärder för ett snabbare utnyttjande av resultaten.

Transportrådet anser att t.ex. de strategiska satsningar som Vinnova, Trafikverket, med flera myndigheter genomför inom logistik- och transportområdet efter riksdagens forskningspolitiska beslut bör utvärderas utifrån både uppnådda resultat och i vilken utsträckning resultaten spridits till brukare, användare och avnämare. Detsamma gäller utvärderingen av nationella projekt på logistik- och transportområdet som kan initieras inom ramen för det av utredningen föreslagna Forumet för nationellt transportforsknings- och innovationsarbete.

Transportrådet understryker vidare betydelsen av att Vinnova, Trafikverket, Sjöfartsverket med flera FUD-finansiärer spelar en aktiv och pådrivande roll i den forskningssamverkan som sker inom EU:s ramprogram och matchar olika projekt med en nationell finansiering.

Slutligen vill vi instämma i utredningens analys att samverkansprojekt som ETT (En Trave Till) kan utgöra en förebild för de Multidisciplinära Innovationsplattformar – MIPs som utredningen vill se ska växa fram. Vinnova föreslås av utredningen att i nära samarbete med Trafikverket starta ett långsiktigt program för detta.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund                                                       Guy Ehrling
Ordförande                                                         Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *