Näringslivets Transportråd

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen
Skriv ut

Till Trafikverket

REMISSYTTRANDE FRÅN NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD OCH TRANSPORTGRUPPEN
Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050.

Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har lämnat ett gemensamt remissyttrande till Trafikverket över Kapacitetsutredningen. Se bifogad fil.

Huvudpunkter i det gemensamma remissyttrandet är:

 • Drift, underhåll och investeringar i infrastrukturen behöver ses i ett brett perspektiv, där sambandet mellan effektiva transporter, näringslivets konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt blir tydliga.
 • Vi saknar förslag om en särskild investeringspott för marknadsåtgärder inom Trafikverket tillgänglig från 2012, under hela planperioden till 2021 och åren därefter.
 • Trafikverket bör arbeta för att ett investeringsgolv införs i statens budget. Ökade investeringar i infrastruktur, drift och underhåll måste ske systematiskt, flerårigt och långsiktigt.
 • Blanda inte samman finansieringslösningar med ekonomiska styrmedel.
 • Differentierade avgifter för transporter är acceptabla. Regeringen bör dock ompröva beslutet om att mer än tredubbla banavgifterna under planperioden till 2021. Trafikverkets förslag om ytterligare höjda avgifter efter 2021 avstyrks.
 • Behovet av ökad väg- och järnvägskapacitet till följd av de nya utsläppsreglerna för svavel från IMO måste mera noggrant analyserats av Kapacitetsutredningen.
 • En konsekvensanalys behövs av effekterna av en full internalisering av externakostnader – hur det påverkartransportnäringens kostnadsläge och konkurrensförmåga och näringslivets konkurrenskraft.
 • Staten har ett huvudansvar för infrastrukturen och särskilt de nationella godsstråken och anslutningarna till noderna.
 • Höghastighetsbanor – Kapacitetsutredningens förslag om en utbyggnad för ökad kapacitet av två delsträckor som är gemensamma för både ett höghastighetsalternativ och ett stambanealternativ tillstyrks förutsatt att detta inte görs på bekostnad av angelägna drifts- och underhållsinsatser avbefintlig infrastruktur.
 • Stråkperspektivet i utredningen bör förstärkas genom att tre centrala godsstråk på järnväg som har högsta prioritet i sin helhet slutförs tidigt under planperioden 2012–2021.
 • Viktiga godsstråk måste ha hög kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet med möjlighet att köra tyngre, längre och bredare tåg och vägfordon för ökad kapacitet och effektiva transporter. Stöd utvecklingen av Gröna Korridorer.
 • Viktigt att Arlanda kan utvecklas som nav för nationell och internationell flygtrafik.
 • Öka transportsystemens redundans för minskad sårbarhet.
 • Beslutsunderlagen måste tydligare beskriva samhällsnyttan av godstransporter.
 • Prioritera arbetet med hållbara trafiklösningar i storstadsregionerna, något som är viktigt både ur kapacitets- och klimatperspektiv.
 • Ta hänsyn till besöksnäringens behov i infrastrukturplaneringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *