Näringslivets Transportråd

Koll på anläggningen

Koll på anläggningen
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag. Underhåll är en industriell process där varje steg i processen måste fungera.  Förväntningarna är nu stora på en snabb uppföljning från regeringens sida av utredningens förslag t.ex. att en Nationell Underhållsplan – något som saknas idag – bör utarbetas. Vid pressträffen den 16 april då utredningens delbetänkande presenterades aviserade infrastrukturministern att regeringen avser att presentera sina förslag till åtgärder kring årsskiftet 2015/2016. Detta är enligt Näringslivets Transportråd en alltför sen tidpunkt mot bakgrund av den problembild som tonar fram i delbetänkandet ”Koll på anläggningen”. Regeringen förfogar redan över ett omfattande beslutsunderlag.

Näringslivets Transportråds remissyttrande tar bl.a. upp  följande. För ytterligare information se bifogad fil. 

* Ett förstatligande av utförandet av underhållet löser inte problemen

Det gäller nu att dra rätt slutsatser av utredningens delbetänkande och inte göra förändringar som ett förstatligande av utförandet som innebär tempoförluster i det viktiga arbetet med att öka takten i underhållet av en sedan länge sliten anläggning. Viktigast är att Trafikverket som beställare har en samlad kontroll genom väl fungerande underhållssystem som ger kunskap om anläggningens tillstånd. 

Näringslivets Transportråd anser att det skulle innebära en olycklig tempoförlust om marknaden för underhåll av järnvägen återreglerades i statlig regi och utfördes inom ramen för 

Trafikverket. Nu krävs fokus på genomförandet av viktiga underhållsinsatser för att återställa järnvägssystemet till den nivå det är konstruerat för och förstärka kapaciteten i stället för tidskrävande omorganisationer med oklara fördelar. Fokus bör ligga på att Trafikverket utvecklar sin beställarroll, förbättrar styrningen och inte att allt järnvägsunderhåll ska utföras i monopol av en enda statlig aktör. 

*Arbeta för incitament till innovationer

För att utveckla tekniska lösningar som kan bidra till att öka driftsäkerheten och göra underhållet av järnvägen effektivare bör Trafikverket bidra till att premiera ett sådant arbete. Trafikverket bör aktivt använda funktionsbaserade kontrakt i de fall där det anses lämpligt. Trafikverket bör aktivt uppmuntra entreprenörerna att ta fram nya tekniska lösningar för underhållet.

* Koordineringen av olika underhållsinsatser, beslut om anslagstilldelning och upphandling av materiel måste förbättras

Ett stort behov av systematiska underhållsinsatser föreligger. Näringslivets Transportråd ger i remissyttrandet två exempel på hur brister i den svenska järnvägen påverkar näringslivets och Sveriges konkurrenskraft. Näringslivet är för sina godsflöden på järnväg beroende av att såväl det avhjälpande som det förebyggande underhåller fungerar. Särskilt viktigt är ökade insatser på förebyggande underhåll för att motverka akuta problem av den typ som idag föreligger. 

* En flexibel beslutsordning för mindre marknadsåtgärder till näringslivets transporter

Näringslivets Transportråd har i olika sammanhang föreslagit ett särskilt anslag för marknadsåtgärder riktade till näringslivets transporter. Trafikverket bör ges mandat att besluta om resurser till anpassningar av infrastrukturen som relativt plötsligt kan dyka upp. Det måste inom Trafikverket finnas möjlighet att nya önskemål ska kunna hanteras snabbt och utan att invänta budgetbeslut eller helt ny planeringsomgång.

* Den politiska styrningen av Trafikverket liksom den interna styrningen inom myndigheten behöver tydliggöras och göras mer transparent. Grundera för olika beslut behöver tydliggöras

Det föreligger brister i koordination, kommunikation och planering mellan den för underhållet anslagsansvariga regeringen och genomförandeansvarig transportmyndighet. Motstridiga besked har getts vad gäller hanteringen av planerat spårbyte Boden-Bastuträsk och det har brustit i synkroniseringen av åtgärder som beslut om extraanslag för ökat järnvägsunderhåll och säkerställande av tillgång till material för spårbytet. Trafikverkets hantering av spårbytet Boden-Bastuträsk aktualiserar en rad frågor rörande den interna styrningen inom myndigheten. 

Det behövs bättre analysverktyg för den samhällsekonomiska värderingen av förbättrat underhåll. Näringslivets Transportråd förespråkar att rättvisande samhällsekonomiska nytto-kostnadskalkyler tillämpas av Trafikverket vid bedömning av nyttan av olika underhållsprojekt. Vi har i olika sammanhang framfört till Trafikverket att beslutsunderlagen för drift och underhåll och liksom för investeringar i infrastruktur bör omfatta ett bredare perspektiv på samhällsnyttan av godstransporter och kostnaderna vid störningar i transportkedjan. 

* Modern logistik ställer ökade krav på infrastrukturens kvalitet, kapacitet och tillförlitlighet 

Näringslivets Transportråd understryker vikten av att transportpolitiker och beslutsfattare i transportmyndigheterna som formulerar förutsättningarna för ett tillförlitligt och effektivt transportsystem är uppmärksamma på betydelsen av leverans- och tidsprecision för varuägare inom industri och handel. Ett väl fungerande underhåll av befintlig infrastruktur är en nyckelfråga för såväl näringslivets som Sveriges konkurrenskraft. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *