Näringslivets Transportråd

Kommentar till beslut om något tyngre lastbilar

Kommentar till beslut om något tyngre lastbilar
Skriv ut

KOMMENTAR FRÅN NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD TILL REGERINGENS BESLUT ATT TILLÅTA NÅGOT TYNGRE LASTBILAR

Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen nu beslutat att genom en ändring i vägtra fikförordningen från och med 1 juni höja viktgränsen för lastbilar från dagens 60 ton till 64 tons bruttovikt. Detta är enligt Näringslivets Transportråd ett första viktigt steg mot införandet av 74 tons maxvikt på lastbilar på vägnätet för att effektivisera transporterna och göra dem mera miljö- och kostnadseffektiva. Genom att använda lastbilar med större lastkapacitet kan befintlig infrastruktur utnyttjas smartare.

Näringslivets Transportråd anser att alla transportslag behöver utvecklas utifrån sina förutsättningar för effektivisering. Det är genom att förbättra alla tra nsportslag var för sig och tillsammans som utvecklingen förs framåt. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att förbättra kapaciteten för alla transportslag.

Det är då positivt att regeringen samtidigt beslutat om ett uppdrag till Trafikverket att utreda möjligheterna till att köra längre och tyngre godståg på hela det svenska järnvägsnätet. Det skulle ge ökad transporteffektivitet och minskade kostnader för godstransporter även på järnväg. Det är nu viktigt att ett genomförande sker skyndsamt. Effektivare transporter stärker industrins och Sveriges konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd välkomnar även att regeringen i vårpropositionen skriver att en dämpning av effekterna av kraftigt höjda banavgifter ska prövas. Regeringen skriver:

”Det är också angeläget att konkurrensvillkoren för godstransporter på järnväg är goda. Mot bakgrund av bl.a. prognostiserade höjningar av banavgifter kommande år, avser regeringen att se över förutsättningarna för att kompensera järnvägsföretagen och stärka järnvägens konkurrenskraft”.

I slutändan betalas höjda avgifter på transporter av transportköpare vars konkurrenskraft påverkas och det är viktigt att även denna översyn sker skyndsamt. Den plan som gäller innebär kraftigt höjda banavgifter till totalt 22,8 miljarder under hela planperioden 2014–2025. En ökning från cirka 600 miljoner i banavgifter år 2010 till drygt 2,4 miljarder år 2025.

Regeringen skriver även i vårpropositionen att man ”har påbörjat ett arbete för att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt”. Regeringens avsikt är att skatten ska finnas på plats till nästa mandatperiod 2018.

Att införa det som ibland kallar kilometerskatt, ibland lastbilsskatt eller avståndsbaserad vägslitageskatt – är en extra skatt på alla transporter som sker med lastbil, baserad på avstånd och inte utsläpp. Den kommer att hårt drabba den svenska industrins konkurrenskraft. När transporterna fördyras förstärks en av Sveriges största konkurrensnackdelar, avstånden, ytterligare. Särskilt hårt drabbas svensk råvarubaserad industri i branscher som är stora köpare av vägtransporter och med verksamhet på platser där alternativa transportmedel saknas.

Regeringen har även aviserat höjda skatter på drivmedel från och med 2016. Näringslivets Transportråd anser att regeringen i dialog med konkurrensutsatt svensk industri istället bör utreda de samlade effekterna av olika pålagor och avgifter på transportområdet. I ett sådant arbete bör även frågan om skatteväxling utredas för att inte öka skatter som motverkar svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *