Näringslivets Transportråd

Kommentar till Regeringens järnvägssatsning

Kommentar till Regeringens järnvägssatsning
Skriv ut

Det är positivt att regeringen aviserar en kommande förstärkning av insatserna för drift och underhåll för ökad tillförlitlighet och robusthet i järnvägsnätet liksom investeringar i länkar som ökar kapaciteteten. Transportrådet välkomnar att regeringen är lyhörd för att åtgärda de brister som finns i infrastrukturen.

Inte bara persontrafiken utan även viktiga godsstråk måste ha hög kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet. Näringslivets Transportråd utgår från att regeringens avisering av förstärkt drift och underhåll av infrastrukturen i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i centrala godsstråk för näringslivets transporter på järnväg.

I Kapacitetsutredningen angav Trafikverket att det utöver fastställd ram för åren 2012–2021 fanns ett behov av drygt 38 miljarder för järnvägen enbart att återställa systemet till den nivå det designats för, samt ett mindre antal nyinvesteringar för utökad kapacitet där bristerna är som störst. Kapacitetsutredningen bedömde att nästan 11 miljarder av dessa kunde finansieras genom interna effektiviseringar. Då återstår 27 miljarder att finansiera. Regeringen aviserar i sin idag presenterade järnvägssatsning att 20 miljarder ska avsättas till ökade drifts- och underhållsåtgärder. Det saknas således ett antal miljarder för att återställa järnvägssystemet till ursprunglig kapacitet enligt Trafikverkets beräkningar. 

I regeringens aviserade järnvägssatsning saknar Näringslivets Transportråd förslag om en särskild investeringspott för marknadsåtgärder. Vi anser att medel bör avsätts till en särskild marknadspott där Trafikverket ges utrymme att besluta om resurser till lönsamma marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen som relativt plötsligt kan dyka upp p.g.a. strukturförändringar, omläggning av logistiska flöden inäringslivet och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet. En sådan investeringspott skulle skapa en ökad flexibilitet i medelsanvändningen.

Transportrådet har tidigare tillstyrkt en utbyggnad av Ostlänken Stockholm-Linköping och sträckan Göteborg-Borås som är betydelsefulla för en ökad kapacitet i det befintliga järnvägssystemet. En utbyggnad av nya höghastighetsbanor får dock inte ske på bekostnad av investeringar, drift och underhåll av viktiga transportstråk och anslutningar till noder och bortbyggande av flaskhalsar av betydelse för hela transportsystemet ochdess nyttjare. Sverige måste kunna göra både och: Effektivisera befintlig infrastruktur för ökad kapacitet och tillgänglighet och långsiktigt investera i ny.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *