Näringslivets Transportråd

Kommentar till Regeringens vårbudget 2015

Kommentar till Regeringens vårbudget 2015
Skriv ut

KOMMENTAR FRÅN NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD TILL REGERINGENS VÅRBUDGET 2015

Det är positivt att regeringen föreslår ökat anslag till järnvägsunderhåll med 620 miljoner kr 2015 och därefter 1,24 miljarder per år fram till 2018. Ökat järnvägsunderhåll är något som Näringslivets Transportråd och en rad olika företrädare för näringsliv, branschorganisationer och samhällsorgan fört fram sedan länge. Satsningen är även i linje med de ökade anslag till järnvägsunderhåll som den tidigare alliansregeringen under sina åtta år tog initiativ till. Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen är lyhörd för att åtgärda de brister som finns.

Näringslivets Transportråd utgår från att det ökade anslaget för underhåll av järnvägar i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i betydelsefulla godsstråk och sträckor för näringslivets transporter på järnväg där problemen är som störst.

Näringslivets Transportråd utgår från att den senareläggning av spårbytet på delar av Stambanan genom övre Norrland sträckan Boden-Bastuträsk som tidigare beslutats av Trafikverket nu istället tidigareläggs. Likaså att en tidigareläggning nu sker av åtgärder längs banor med en hög andel godstransporter. Detta då en betydande del av den råvarubaserade industrins godstransporter på järnväg går på banor där standarden på banorna redan idag är alltför låg. Risken för störningar i varuägarnas transportkedjor är uppenbar och i förlängningen riskerar det att drabba välfärden i Sverige.

I vårbudgeten för 2015 saknas den långsiktiga ökning med 10 miljarder i ökat anslag till underhåll av järnvägen under innevarande planperiod 2014–2025 som socialdemokraterna föreslog i sitt stora järnvägsutspel innan valet. Att investeringar och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd konstaterar att regeringen i sitt pressmeddelande inte tar upp den tidigare beslutade ökningen av banavgifterna. I S-MP-regeringens budgetpropositionen från oktober 2015 angavs en fortsatt ökning av banavgifterna. Om banavgifterna fortsatt ska höjas under kommande år enligt tidigare regeringsbeslut går detta går stick i stäv med Socialdemokraternas och Miljöpartiets agerande före valet. Klimat- och miljöambitionerna med bl.a. minskade koldioxidutsläpp kan inte förverkligas då det blir väsentligt dyrare att transportera på järnväg.

I regeringens vårproposition för 2015 saknar Näringslivets Transportråd förslag om en särskild investeringspott för marknadsåtgärder. Vi anser att medel bör avsätts till en särskild marknadspott där Trafikverket ges mandat att besluta om resurser till lönsamma marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen som relativt plötsligt kan dyka upp p.g.a. strukturförändringar, omläggning av logistiska flöden i näringslivet och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet. En sådan investeringspott skulle skapa en ökad flexibilitet i medelsanvändningen.

Fokus måste enligt Näringslivets Transportråd även läggas på att påskynda slutförandet av redan beslutade centrala stråkprojekt för näringslivet men som ännu inte färdigställts. Sådana förslag fanns med i Socialdemokraternas stora järnvägsutspel före valet med direkta hänvisningar till Näringslivets Transportråds prioriteringar men lyser med sin frånvaro i den nu presenterade vårpropositionen för 2015. Vi uppmanar den röd-gröna regeringen att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgänglighet, kapacitet och framkomlighet. På järnvägsområdet har Näringslivets Transportråd prioriterat tre centrala godsstråk av riksintresse:

  • Dubbelspår Hallsberg – Mjölby
  • Ökad kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern.
  • Dubbelspår på Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn

Dessa tre stråkprojekt har varit beslutade i tidigare infrastrukturplaner men ännu inte slutförts.

Näringslivets Transportråd ser även med oro på risken för en försämrad dialog mellan regeringen och näringslivet i transport- och logistikfrågor då regeringen nyligen beslutat att lägga ner sitt Logistikforum – ett organ där företrädare för regeringen regelbundet mött transportköpare, transportföretag och transportforskare. Motiveringen till nedläggningen är minst sagt märklig där regeringen i sitt nedläggningsbeslut pekar på svårigheten för den ansvariga infrastrukturministern att förena ministerrollen med att vara ordförande för Logistikforum.

De branschråd som regeringen hänvisar till att jobba vidare med i regeringskansliets dialog med transportköpare, transportföretag och forskning är uppdelade transportslagsvis på väg, järnväg, sjöfart och flyg d.v.s. stuprörsuppdelade. Poängen med Logistikforum var ju det transportslagsövergripande perspektivet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *