Näringslivets Transportråd

Kommentar till trafikverkens förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2010-2021

Kommentar till trafikverkens förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2010-2021
Skriv ut

Kommentar till trafikverkens förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2010-2021
Trafikverkens förslag till Nationell Plan för Transportsystemet 2010-2021 visar att den av regeringen angivna ekonomiska ramen inte räcker till för att tillgodose näringslivets behov av transporter. I särskilda yttranden som skrivits av ledamöter i styrelserna för Sjöfartsverket och Banverket understryks att en höjning av ramen med minst 15 procent bör ligga till grund för den nationella planen för 2010-2021. För att långsiktigt åtgärda flaskhalsar och öka kapaciteten i transportsystemet behövs ytterligare resurser.

Förslaget till Nationell Plan innehåller ett principiellt synsätt där betydelsen av investeringar i viktiga godsstråk- och noder understryks. Men utan erforderliga resurser för investeringar/drift och underhåll förblir stråk- och nodperspektivet endast en idé som inte kan omsätts i praktiskt genomförande. Även de viktiga klimat- och miljömålen för transportsektorn kommer inte att uppnås om infrastrukturen inte får tillräckliga resurser.

Näringslivets Transportråd delar den principiella utgångspunkten i förslaget till Nationell Transportplan. Att prioriterade godsstråk på väg och järnväg ska ha hög kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet med möjlighet att köra tyngre och längre tåg och vägfordon. I ett sammanhållet transportsystem är hamnar, kombiterminaler och flygplatser viktiga noder som knyter samman stråken. Men Transportrådet saknar den så viktiga kopplingen mellan transportvisioner, mål och genomförandet av åtgärder. Anslagsramen räcker inte till för att genomföra de visioner och mål för transportsystemets utveckling som anges.

Förslaget innebär – när medel avsatts för pågående projekt – att endast en mindre del återstår för nyinvesteringar. Detta är särskilt påtagligt på järnvägssidan. Den snäva ekonomiska ramen innebär att investeringar i centrala stråk för näringslivets transporter kan påbörjas först kring år 2016 och färdigställs efter planperiodens slut, efter år 2021, Detta är en alltför låg ambitionsnivå. Konsekvensen av detta blir en utdragen genomförandetakt med etappvisa utbyggnader av angelägna projekt istället för kraftsamling för ett snabbare genomförande.

Ett utdraget genomförande drabbar bland annat tre centrala godsstråk som enligt Näringslivets Transportråd är en riksangelägenhet nämligen dubbelspår Hallsberg – Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen, investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern samt dubbelspår på hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn.

Dessa tre centrala godsstråk med internationella kopplingar som diskuterats och prioriterats i decennier i tidigare planer kommer inte ens kommer att vara slutförda år 2021 med den genomförandetakt som finns i trafikverkens förslag.

Under hösten remissbehandlas trafikverkens förslag. Näringslivets Transportråd kommer i samverkan med andra näringslivsorganisationer och företag att agera för ökade resurser till infrastruktur och prioritering av angelägna godsprojekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *