Näringslivets Transportråd

transportpng

Kommentar till utredning om järnvägens organisation

Kommentar till utredning om järnvägens organisation
Skriv ut

Kommentar från Näringslivets Transportråd till delbetänkandet ”Koll på anläggningen” från Utredningen om Järnvägens organisation

Det är en samlad och ambitiös beskrivning av järnvägsunderhållet som gjorts i delbetänkandet och därtill en inventering av problem- och förbättringsområden med många rekommendationer för fortsatt arbete. Förväntningarna är nu stora på uppföljning av utredningens förslag t.ex. att en Nationell Underhållsplan bör utarbetas.

Utredningens delbetänkande är samtidigt en läsning om bristerna sedan lång tid tillbaka i rådande ordning inom järnvägsunderhållet. Utredningens skrivningar kan bara tolkas som att Trafikverket – och dessförinnan Banverket – inte har eller har haft tillräckliga kunskaper eller kontroll över järnvägsanläggningen, brister i intern samordning, i styrningen av underhållsinsatserna och ekonomistyrningen.

Det gäller nu att dra rätt slutsatser av utredningens delbetänkande och inte göra förändringar som ett förstatligande av utförandet som innebär tempoförluster i det viktiga arbetet med att öka takten i underhållet av en sedan länge sliten anläggning. Näringslivets Transportråd instämmer i statsminister Stefan Löfvens uttalande i SVT:s Rapport och Aktuellt den 7 april där han sa att ”Det som är viktigast är att få en samlad kontroll, mer systematiserat, planerat och koordinerat underhåll”.

Vem har det samlade ansvaret för kontroll och utförandet av järnvägsunderhållet om inte staten? Näringslivets Transportråd anser dock att det skulle innebära en olycklig tempoförlust om marknaden för underhåll av järnvägen återreglerades i statlig regi och utfördes inom ramen för Trafikverket. Nu krävs fokus på genomförandet av viktiga underhållsinsatser för att återställa järnvägssystemet till d en nivå det är konstruerat för och förstärka kapaciteten i stället för tidskrävande omorganisationer med oklara fördelar. Fokus bör ligga på att Trafikverket utvecklar sin beställarroll, förbättrar styrningen och inte att allt järnvägsunderhåll ska utföras i monopol av en enda statlig aktör.

Näringslivet Transportråd uppmanar förespråkarna av ett förstatligande av järnvägsunderhållet att läsa det som står i kapitlet om Utförande i delbetänkandet där utredningen skriver att:

”Trafikverket kommer under de närmaste åren, förutom att tveckla ANDA, även att byta trafikledningssystem och kapacitetsplaneringsystem. Detta inkluderar omfattande förändringar av arbetssätt och metoder som påverkar stora delar av organisationen och kräver omfattande tid och resurser. I detta läge skulle ett övertagande av underhållsverksamheten i egen regi innebära stora negativa konsekvenser f ör hela verkets förmåga att fungera som organisation. Den sammantagna bedömningen är med andra ord att ett övertagande av hela underhållet i egen regi varken är effektivt eller praktiskt genomförbart”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *