Näringslivets Transportråd

Konsekvenser av IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle. Rapport från Sjöfartsverket

Konsekvenser av IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle. Rapport från Sjöfartsverket
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Konsekvenser av IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle. Rapport från Sjöfartsverket

Näringslivets Transportråd har tagit del av det gemensamma remissvaret som lämnats av Skogsindustrierna, Jernkontoret, SveMin, Sveriges Redareförening, Plast- & Kemiföretagen, och Sveriges Hamnar. Vi instämmer helt i de förslag till kompletterande utredningar på en rad olika områden som föreslås i det gemensamma remissvaret.

Som både Sjöfartsverket tydliggör i sin rapport – liksom i näringslivsorganisationernas remissvar – blir konsekvenserna av IMO-beslutet betydande för den svenska exportindustrin med ökade kostnader och minskad konkurrenskraft. Åtgärder måste därför vidtas för att motverka dessa.

Näringslivets Transportråd föreslår att samordningen av det fortsatta utredningsarbetet av konsekvenserna av de nya IMO-reglerna görs direkt av Näringsdepartementet. Detta då de nya IMO-reglerna för svavelhalt i marint bränsle medför konsekvenser inom en rad politikområden vilket motiverar en gemensam beredning av en fördjupad konsekvensanalys med andra departement i regeringskansliet, t.ex. Utrikes-, Miljö- och Justitiedepartementen. Transportrådet vill särskilt understryka nödvändigheten av att det fortsatta utredningsarbetet – koordinerat av Näringsdepartementet – måste bedrivas skyndsamt.

Åtgärder för skydd av känsliga marina miljöer måste ske på ett samordnat sätt som inte snedvrider konkurrensförutsättningarna för företag mellan olika länder och olika delar av Europa, liksom mellan transportslagen. Den svenska regeringen bör även aktualisera frågan inom EU i syfte att tillskapa konkurrensneutrala regler inom hela EU i linje med den inre marknaden.

Näringslivets Transportråd vill för det fortsatta arbetet med en fördjupad konsekvensanalys peka på att den nu remitterade rapporten från Sjöfartsverket visar att de nya IMO-reglerna innebär en överflyttning av gods från sjötransporter till landtransporter på såväl väg som järnväg. I de tre scenarier som finns i rapporten beräknas sjöfartens transportarbete minska med mellan två och tio procent beroende på framtida oljepris. Samtidigt som transportarbetet på järnväg och väg ökar med mellan en och åtta procent.

Det ökade transportarbetet till följd av de nya IMO-reglerna har inte beaktats i trafikverkens pågående arbete med förslag till Nationell Plan för Transportsystemet 2010-2021. I det planförslag som den 30 juni lämnats av trafikverkens generaldirektörer anges att:

”Nya politiska beslut fattas och andra förändringar kommer att ske, vilka kan påverka utvecklingen på ett sätt som inte förutsågs när prognosförutsättningarna bestämdes. Ett sådant exempel är att nya regler om reducerat svavelinnehåll i marint bränsle införs inom kort, vilket leder till överflyttningar från sjöfart till väg och järnväg om inte motverkande åtgärder sätts in”.

Förslaget i näringslivsorganisationernas remissyttrande att Väg- och Transportforskningsinsti-tutet, VTI, bör ges i uppdrag att i samarbete med trafikverken utreda vilka järnvägsstråk som har kapacitet att ta emot gods som tidigare gått på sjövägen men som kommer att transporteras på land till följd av IMO-beslutet är enligt Transportrådets mening synnerligen välmotiverat.

Kapacitetshöjande åtgärder behövs tidigt under planperioden 2010-2021 för att inte den redan nu stora kapacitetsbristen som finns på viktiga järnvägsstråk ytterligare förvärras i och med IMO-beslutet. Tillräcklig kapacitet på järnvägen måste säkerställas i berörda stråk. Det gäller exempelvis dubbelspår Hallsberg-Mjölby som har kopplingar till Södra stambanan samt ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern som avlastar Västra stambanan.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund                                           Guy Ehrling
Ordförande                                            Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *