Näringslivets Transportråd

transportpng

Lotsa Rätt!

Lotsa Rätt!
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Lotsa Rätt! Delbetänkande av Lotsutredningen (SOU 2007:106)

Näringslivets Transportråd som fått utredningen på remiss anför följande.

Utredningen föreslår bland annat att lotsningen regleras i en särskild lag och att Sjöfartsinspektionen får ökade uppgifter med att följa upp lotsningsverksamheten. Sjöfartsverket ska ta fram och publicera standardplaner på Internet för viktigare farleder. En försöksverksamhet med landbaserad lotsning ska inledas.

Näringslivets Transportråd anser att ett genomförande av utredningens förslag innebär att nödvändiga förutsättningar skapas för att modernisera och effektivisera lotsningsverksamheten. En särskild lag om lotsningen som följs upp av en föreslagen tillsynsmyndighet möjliggör att verksamheten fortsättningsvis inte är hänvisad till att bedrivas som ett monopol. Därmed kan alternativa organisationsformer prövas. Det är enligt vår mening självklart att teknikutvecklingen bejakas och att både digitaliserade standardfärdplaner och lotsning från land prövas. Vi ställer oss därför bakom utredningens förslag.

Vi menar att lotsningen främst bör ses som en serviceverksamhet riktad till kunderna inom sjöfartsnäringen och att den även har ett vidare samhällsintresse genom att bidra till sjösäkerheten och miljön. Vi menar därför att det är angeläget att organisationen av lotsningen förändras så att kunderna tydligare sätts i fokus. Det driver utvecklingen framåt och stimulerar kostnadseffektivitet. Vi ser med förväntan fram emot utredningens kommande förslag om organisation och finansiering.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Guy Ehrling
Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *