Näringslivets Transportråd

Näringslivet vill ha miljökompensation för höjd banavgift

Näringslivet vill ha miljökompensation för höjd banavgift
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har skickat en skrivelse till finansminister Elisatbeth Svantesson och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för uppmana regeringen att förlänga och stärka miljökompensationen för godstrafik på järnväg istället för att som tidigare aviserats fasa ut den från och med 2026. Anledningen till att det är nödvändigt att förlänga och stärka miljökompensationen är kostnadsökningarna som följer av omfördelningen av banavgifter från persontrafik till godstrafik på järnväg i Järnvägsnäts-beskrivningen 2025 (JNB25), vilket NTR har uppmärksammat regeringen om i en skrivelse till statsrådet Andreas Carlson den 27 november 2023. Kostnadsökningarna som följer av dessa beslut kommer att försämra den internationella konkurrenskraften för transportköpare inom industrin och handeln som använder järnvägen som en del av sina logistikkedjor.

Banavgifterna har höjts kontinuerligt sedan 2010 samtidigt som staten under ett antal år har mildrat effekten för näringslivet genom att betala ut miljökompensation, vilket har bidragit till att godstrafiken på järnväg ändå har haft en positiv utveckling. Kompensationen har även bidragit till att näringslivet kunnat bygga upp effektiva logistikkedjor, där lastbilar används för att frakta gods mellan verksamheter och godsterminaler i Sverige, för att sedan ta godset vidare på järnväg till främst Göteborgs hamn eller över Öresund till Europa. Import sker omvänt samma väg. Även dessa effektiva logistikkedjor riskeras nu när banavgifterna höjs kraftigt i JNB25 samtidigt som miljökompensationen fasas ut. Beräkningar med Trafikverkets prognosmodeller som NTR har tagit del av visar på att godstrafiken på sikt kan minska med ca 20 procent (exkl. malmtrafiken) och den intermodala trafiken med 40–45 procent till följd av höjda banavgifter.

NTR menar därför att regeringen snarast bör vidta åtgärder för att mildra de negativa effekterna för godstrafiken på järnväg och i slutändan konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige. Redan i den kommande budgetpropositionen för 2025 kan och bör regeringen föreslå en förlängd och stärkt miljökompensation för järnvägen även efter 2025, där år 2022 är ett bra riktmärke för nivån av kompensation.

Läs skrivelsen i sin helhet i den bifogade filen.