Näringslivets Transportråd

Navigationsstöd från land

Navigationsstöd från land
Skriv ut

Frågan om fjärrlotsning, eller navigationsstöd från land, är viktig för alla varuägare inom industri och handel av flera anledningar. Främst kopplat till effektivitet, och förhoppningsvis indirekt minskade kostnader därav, men också på grund av reell lotsbrist i många delar av Sverige som är kännbar för flera varuägare och därmed påverkar sjöfarten negativt. Lotsbrist och låg effektivitet hämmar överflyttning till sjöfart. Dessutom är lots ett olyckdrabbat yrke och med navigationsstöd från land kan arbetsmiljön för lotsar också förbättrats. Rekryteringsbasen kan på sikt också utökas med en mer digitaliserad lotsning.

Godstransportstrategin talar om digitalisering av transportsystemet och för Sveriges varuägare är den viktigaste åtgärden, vad gäller sjöfarten, digitalisering av lotsningen, också kallat fjärrlotsning, landbaserad lotsning eller navigationsstöd från land. Andra frågor kopplade till digitalisering och sjöfart kan också vara viktiga, men för varuägare är navigationsstöd från land den enskilt viktigaste åtgärden. Näringslivets Transportråd önskar därför se ett regeringsuppdrag med fokus att genomföra försöksprojekt.

Redan i den statliga utredningen SOU 2007:106 ”Lotsa rätt!” från 2008 angavs som en av utredningens slutsatser att en försöksverksamhet med landbaserad lotsning ska inledas. Det har dock ännu inte skett och det är därmed hög tid att inleda denna försöksverksamhet som har stöd i både statlig utredning och godstransportstrategin.

Näringslivets Transportråd har sedan 2008 lyft frågan kontinuerligt i remissyttranden kopplade till sjöfart eller nationella planen efter det. Nu senast i samband med både Transportstyrelsens remiss om lotsning och remissyttrandet över Trafikverkets inriktningsunderlag. Det är dock inte bara Näringslivets Transportråd som tycker att fjärrlotsning är en angelägen fråga. I Industrirådets inspel till godstransportstrategin 2018 finns också landbaserad lotsning med som en viktig åtgärd. Fjärrlotsning finns även med som en angelägen reform i Industrins Reformagenda som lämnades över till regeringen, genom Näringsminister Ibrahim Baylan, den 25 november 2020. Bakom Industrins reformagenda står industrins 14 branschorganisationer däribland flera av Näringslivets Transportråds medlemsorganisationer: Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin och Teknikföretagen.

Transportstyrelsen spelar en nyckelroll som regelutvecklare och för att se till att navigationsstöd från land implementeras så att sjöfarten fortfarande har hög säkerhetsstandard. Tyvärr behandlades inte frågan om navigationsstöd från land i Transportstyrelsens första större översyn av föreskrifter om lotsning på 40 år (TSFS 2017:88). Näringslivets Transportråd föreslår nu att regeringen ger ett regeringsuppdrag till Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och andra berörda myndigheter att tillsammans med sjöfartens aktörer vidta åtgärder som möjliggör att vi kan ha navigationsstöd från land på plats till 2023. Regeringsuppdraget får gärna syfta till både policyförslag samt en handlingsplan med mål om att genom pilotprojekt implementera navigationsstöd från land stegvis i praktiska försök i samarbete med hamn och varuägare.

Vänliga hälsningar

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *