Näringslivets Transportråd

transportpng

Ökad konkurrens på marknaden för persontransport på järnväg

Ökad konkurrens på marknaden för persontransport på järnväg
Skriv ut

Ökad konkurrens på marknaden för persontransport på järnväg. Betänkande från Järnvägsutredningen 2 (SOU 2008:92)

Näringslivets Transportråd som fått utredningen på remiss anför följande.

Utredningen föreslår att alla järnvägsoperatörer som uppfyller grundläggande villkor från den 1 januari 2010 ges möjlighet att bedriva kommersiellt lönsam trafik på statens spår. SJ ABs nuvarande ensamrätt avskaffas. Utredningen lämnar även förslag för att skapa förutsättningar för en andrahandsmarknad för fordon och etablering av privata vagnbolag i Sverige. Den dominans som råder på underhållssidan ska brytas.

Näringslivets Transportråd tillstyrker Järnvägsutredningens förslag. Det är enligt vår mening både principiellt och sakligt riktigt att alla transportslag verkar under likvärdiga konkurrensvillkor. Konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer inom järnvägsektorns alla led skapar förutsättningar för ökad yttre och inre effektivitet och kundanpassning.

Utredningen understryker betydelsen av ett effektivt utnyttjande av spåren på konkurrensneutrala villkor. Den ökning som skett av både person- och godstrafiken medför växande krav på tillgång till spårkapacitet. Näringslivets Transportråd understyrker vikten av ökade infrastrukturinvesteringar och ökade resurser för drift och underhåll för att tillgodose behovet av åtkomst till spåren för näringslivets transporter. I planeringen bör projekt som underhåller den befintliga infrastrukturen och bygger bort flaskhalsar gå först.

Näringslivets Transportråd tillstyrker den del av utredningens förslag som regeringen redan ställt sig bakom, att Banverket i samråd med olika aktörer inom järnvägssektorn som t.ex. järnvägsföretag, trafikhuvudmän och andra med auktorisation att organisera järnvägstrafik, vidareutvecklar dagens administrativa modell för kapacitetstilldelning och prioriteringskriterier samt utvecklar modellen med användning av prismekanismer i kapacitetstilldelningen. Vi förutsätter att Banverkets förslag till regeringen blir föremål för ett brett samråd.

Vi tillstyrker även utredningens förslag att Banverket tillsätter ett kapacitetstilldelningsråd med generaldirektören som ordförande och med uppgift att vara rådgivande i principiella frågor som inte är tydligt reglerade. Vi understryker särskilt Järnvägsutredningens förslag att de olika intressen som kan finns när det gäller person- respektive godstransporter avspeglas i rådets sammansättning.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Guy Ehrling
Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *