Näringslivets Transportråd

Otillåtna cabotagetransporter och beställaransvar

Otillåtna cabotagetransporter och beställaransvar
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets promemoria Otillåtna cabotagetransporter och beställaransvar.

NTR framför sammanfattningsvis följande synpunkter över förslagen i promemorian:

  • NTR tillstyrker regeringens förslag till ändring i förordningen.
  • NTR är positiva till åtgärder som bidrar till sund konkurrens inom åkerinäringen och vill verka för en laglig och samtidigt kostnadseffektiv transportmarknad.
  • NTR ser problem med cabotagetransporter men anser samtidigt att transportpolitiken behöver fokusera på att förenkla för varuägare och godstransporter för bibehållen konkurrenskraft.
  • NTR menar att det är viktigt att skilja mellan konkurrens och oskäliga villkor.
  • NTR påminner om vikten av öppen och lättillgänglig information om transportföretag för att transportköpare ska kunna ta beställaransvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *