Näringslivets Transportråd

Plan för transportsystemet 2018-2029 

Plan för transportsystemet 2018-2029 
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementet över ”Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018—2029”.

Näringslivets Transportråd föreslår 

► Starkare fokus behövs på gods och näringslivets transporter. Samordna arbetet med nationell infrastrukturplan 2018–2029 och regeringens godsstrategi

► Nordiskt samarbete mellan transportmyndigheterna bör åtföljas av en gemensam transportplan och ett ökat samarbete mellan regeringarna 

► Väl fungerande transporter har stor betydelse för hela Sverige. Underhåll och investeringar i befintlig infrastruktur måste gå före

► Viktigt med tempo och verkställighet i genomförandet

► Bra att resurser i planförslaget avsätts för näringslivsåtgärder på järnväg. Dock bör nivån räknas upp

► Kostsamma nya stambanor/höghastighetsbanor får inte innebära att drift- och underhåll av befintlig infrastruktur åsidosätts

► Använd befintlig infrastruktur bättre. Effektiva och hållbara transporter bidrar till att uppnå klimat- och miljömål. Underlätta horisontella samarbeten

► Fokusera på innovationsplattformar, innovationsupphandlingar, testbäddar och demonstrationer. Mer utvecklingsfokus – mindre forskning jämfört med nuläget

► Trafikverkets förslag rörande gods och näringslivets transporter kan förbättras

► Koordinera skatter och avgifter bättre

► Senarelägg införandet av ERTMS tills en koordinerad tidsplan för införandet finns med andra länder. ERTMS föreslås granskas av expertgruppen för digitala investeringar

► Säkerställ rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller för godstransporter

► Trafikverkets skrivningar om strategiska utpekanden av hamnar behöver förtydligas

► Komplett dubbelspår på sikt på Malmbanan för successivt ökad kapacitet och högre axellast och farledsfördjupning i Göteborgs Hamn bör utredas vidare med särskild prioritet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *