Näringslivets Transportråd

transportpng

Prioritera logistiken inför det svenska ordförandeskapet i EU 2009!

Prioritera logistiken inför det svenska ordförandeskapet i EU 2009!
Skriv ut

Infrastrukturminister Åsa Torstensson
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Undertecknade organisationer företräder företag som endera köper eller säljer transporttjänster inom hela logistikkedjan. Vi samverkar kring godstransportfrågor och vill gemensamt på detta sätt understryka behovet av att det Logistikforum som regeringen har aviserat snarast kommer igång. Vi vill samtidigt framhålla vikten av att resurser sätts till för att möjliggöra en prioritering av logistikfrågorna under det kommande svenska ordförandeskapet i EU.

Ett väl fungerande logistiksystem är av stor betydelse för handel och tillväxt inom EU och i ännu större grad för Sverige. 2009 års svenska ordförandeskap närmar sig, och arbete med att förbereda detta pågår. Enligt våra kontakter i Näringsdepartementet finns tankar på att logistik och godstransporter skulle bli en prioritet inom transportområdet under det svenska ordförandeskapet. Vi stödjer alla helhjärtat denna tanke.

Det intresse som Kommissionen nu visar för området understryker också betydelsen av effektiv och hållbar logistik för att uppnå transportpolitiska mål i Unionen. I Sverige finns stor uppslutning kring liknande slutsatser genom Godstransportdelegationens arbete och riksdagens transportpolitiska beslut 2006, och vi är övertygade om att Sverige därför kan lämna värdefulla bidrag till den europeiska utvecklingen, samtidigt som svenska synpunkter kan få ökat genomslag.

Vi har redan i den hittillsvarande dialogen med Näringsdepartementet identifierat flera sakområden inom logistik och godstransporter som Sverige bör verka inom under de närmaste åren. Exempel är:

 Infrastrukturfrågor – flaskhalsar i logistiksystemet, ”missing links” som förkortar transporttiderna och därmed knyter Sverige närmare den europeiska kontinenten.
 Bättre utnyttjande/anpassning av europeiska stödsystem till nordiska förhållanden och problem, t.ex. Marco Polo, Motorways of the Sea.
 Harmoniserat kostnadsansvar för infrastrukturen, klimat- och energifrågan.
 Bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur, genom införande av modulfordon 25,25 m i vägtrafiken inom alla EU-länder och finansiering av investeringar för snabbt införande av kapacitetshöjande åtgärder på järnväg.
 Bättre samordning av myndigheters krav på logistiksystemet, bl.a. securitylagstiftningen och andra standarder.
 Centra för främjande av co-modala (intermodala, sammodala) transporter genom analys, info, utbildning etc.
 Informationsteknik för att öka effektivitet och intermodalitet i logistiksystemet.

Transportpolitiken generellt sett har en Europeisk och en svensk dimension. Som exempel kan vi nämna hamn- och kombiterminalstrukturen som har kopplingar till Motorways of the Sea-programmet och frågan om kilometerskatt för tunga fordon som har kopplingar till kostnadsansvarsarbetet inom EU, liksom de svenska sjöfartsavgifterna. Diskussionen om transportsektorns klimatansvar och koldioxidutsläpp anknyter direkt till EU:s utveckling av handelssystem av utsläppsrätter m.m. Infrastrukturplaneringen i Sverige har också tydliga kopplingar till den inom EU och de viktiga lederna för godstransporter till och från vårt land, och dessa kopplingar bör stärkas.

Sammantaget vill vi understryka vårt önskemål om att Logistikforum snarast inrättas och inleder ett arbete med de viktiga frågor som vi här har pekat på och som måste hanteras. Om detta forum, som har starkt stöd av näringslivets godstransportorganisationer, knyts nära till den politiska ledningen har det goda förutsättningar att få en viktig funktion i det transportpolitiska arbetet under de kommande åren.

Vi menar också att förberedelserna av den transportpolitiska agendan inför det svenska ordförandeskapet skulle vinna på att en sekretariatsfunktion för Logistikforum integrerades i de transportpolitiska personella resurserna på Näringsdepartementet. Dessa bör samtidigt enligt vår mening förstärkas för att regeringskansliet ska kunna ta den ledande roll som krävs för att klara de ovan nämnda viktiga uppgifterna de närmaste åren.

Slutligen menar vi att tydliga prioriteringar behöver formuleras snarast, i dialog mellan regeringen, myndigheterna och näringslivet om arbetet skall kunna leda till en framgångsrik ordförandeperiod 2009 med logistikfrågorna i centrum. Som framgått vid tidigare kontakter mellan våra organisationer och Näringsdepartementet står vi gärna till förfogande för vidare diskussioner i dessa frågor.

Med vänlig hälsning

Branschföreningen Tågoperatörerna / Peder Wadman, vd

Svenska Flygföretagens Riksförbund /Per Töörn, vd

Svenska Privatvagnföreningen /Runo Palmgren, vice ordförande

Sveriges Hamnar /Peter Jeppsson, vd

Sveriges Redareförening /Håkan Friberg, vd

Sveriges Skeppsmäklareförening /Berit Blomqvist, vd

Sveriges Transportindustriförbund /Stefan Back, vd

Sveriges Åkeriföretag /Göran Forssén, vd

Näringslivets Transportråd /Lars Hallsten, generalsekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *