Näringslivets Transportråd

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets promemoria Reduktionsplikt för besin och diesel – kontrollstation.

NTR framför sammanfattningsvis följande synpunkter över förslagen i promemorian:

  • Analysen av förslagets konsekvenser för näringslivet är bristfällig.
  • Det råder stor osäkerhet kring priseffekterna på diesel. Givet den stora inverkan som reduktionsplikten kommer att få fram till 2030 är det inte godtagbart att lägga fram ett förslag utan att mer precist bedöma priseffekten.
  • NTR vill att regeringen ska uppdra åt Energimyndigheten att till nästa kontrollstation 2022 ta fram ett bättre kunskapsunderlag gällande reduktionspliktens priseffekter och en utförlig konsekvensanalys av effekterna på näringslivets konkurrenskraft.
  • Den gällande lagstiftningen avseende bränslebeskattningen behöver ses över, eftersom den delvis mist sin giltighet i och med införandet av reduktionsplikten 2018.
  • NTR vill se en samlad översyn av hur skatter och avgifter påverkar näringslivets konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd hänvisar även till de remissyttranden över ovannämnda promemoria som lämnats av organisationens huvudmän och Svenskt Näringsliv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *