Näringslivets Transportråd

Regelefterlevnad på väg

Regelefterlevnad på väg
Skriv ut

Till NäringsdepartementetRegelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg  N2013/l348TE                                                                                                                                                   Näringslivets Transportråd som fått rapporten från Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen på remiss anför följande.
Näringslivets Transportråd är en sammanslutning av företag som är transportkopare. Hur företagen upphandlar transporter avstår Näringslivets Transportråd från att ha synpunkter på eftersom de bygger på affärsmässiga relationer mellan transportköpare och transportörer som hanteras direkt av våra medlemsföretag. Därför är Näringslivets Transportråds synpunkter på rapporten från Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen på ett mer övergripande plan.

Näringslivets Transportråd välkomnar rapporten. Den ger en bra beskrivning av hur det ser ut på våra vägar. Det är positivt att rapporten konstaterar att regelefterlevnaden blivit bättre för godstransporter.Näringslivets Transportråd ställer sig bakom att fortsatta undersökningar görs om regelefterlevnaden på väg då det är angeläget att säkerställa att godstransporter sker inom ramen for gällande lagar och regler.

Aven om regelefterlevnaden generellt är god finns exempel på transporter som utförs i strid mot gällande regler eller som allmänt kan sägas bryta mot vedertagna etiska och moraliska principer för hur näringsverksamhet bör bedrivas. Det är dock viktigt att skilja mellan konkurrens och oskäliga villkor på transportmarknaden. Det hör till förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet att det råder hård konkurrens på en rad områden inom näringslivet. Det är enligt Näringslivets Transportråd fullt legitimt att transportköpare i sina upphandlingar av transporter arbetar för att finna effektiviseringar i flöden, effektivisera ruttplaneringen för minskad miljöpåverkan t.ex. för att minska pi bränsleförbrukningen.Transportköpande företag ställer som regel krav i sina transportupphandlingar på att olika uppförandekoder för mänskliga rättigheter och etiska affärer ska följas. Ytterst är relationen mellan transportköpare och transportör en förtroendefråga. En transportköpare måste kunna lita på att en transport utförs på korrekt sätt. Näringslivets Transportråd ställer sig frågande till i vilken grad regelöverträdelserna kan hänföras till krav från varuägaren. Ofta vill varuägaren få godset levererat vid en på förhand överenskommen tidpunkt och då finns inte något incitament för transportören att överskrida hastighetsbestämmelser.

Även om det i begränsad omfattning finns missförhållanden bör detta inte tas till intäkt for att det generellt krävs fler lagar och regler. Det är viktigt att säkerställa att godstransporter på väg lever upp till högt ställda krav och förväntningar på att vara trafiksäkra och minska negativa effekter på miljön, men vi ser inte att lösningen ligger i ytterligare regler som försvårar förutsättningarna för näringslivet.Om åtgärder krävs för att förbättra regelefterlevnaden på väg finns mycket att göra inom ramen för redan befintliga regelverk. Det är också viktigt att undersöka vilka synergieffekter som finns i att myndigheter samverkar inom detta område.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTPer Bondemark       Guy Ehrling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *