Näringslivets Transportråd

Regeringens beslut om nationell transportplan

Regeringens beslut om nationell transportplan
Skriv ut

KOMMENTAR FRÅN NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD TILL REGERINGENS BESLUT OM NATIONELL TRANSPORTPLAN 2014—2015

* Flera positiva besked ges i regeringsbeslutet – nu krävs fokus på ett snabbt genomförande

Det är positivt att regeringen i beslutet höjer ambitionsnivån och ger långsiktiga ekonomiska ramar som lägger grunden för ökade investeringar och underhåll för åren 2014–2025. Transporter och infrastruktur är ryggraden i ett modernt samhälle.

Näringslivets Transportr åd instämmer den grundläggande ansatsen i regeringsbeslutet att vårda den befintliga infrastrukturen, att utveckla transportsystemet och att lägga ett starkt fokus på förebyggande drift och underhåll av järnvägen, där bristerna är störst. Vi välkomnar det tydliga stråkperspektiv som finns regeringsbeslutet där viktiga stråk och noder för godstransporter identifieras och betoningen av att samspelet mellan alla transportslag måste fungera.

* Påskynda slutförandet av redan beslutade centrala stråkprojekt för näringslivet men som ännu inte färdigställts. Tidigarelägg åtgärder som ökar tillgänglighet, kapacitet och framkomlighet

På järnvägsområdet har Näringslivets Transportråd prioriterat tre centrala godsstråk som är en riksangelägenhet för slutförande tidigt under planperioden 2014–2025: dubbelspår Hallsberg – Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen, investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern samt dubbelspår på Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn. Dessa tre stråkprojekt har varit beslutade i tidigare infrastruktur planer men ännu inte slutförts. De kommer till stor del att åtgärdas men tyvärr inte slutföras under planperioden 2014–2025 enligt regeringsbeslutet.

Konsekvensen blir en utdragen genomförandetakt. Näringslivets Transportråd anser att hela projekt bör färdigställas tidigt under denna planperiod. Detta är en förutsättning för effektiva godsflöden i Sverige och vidare till internationella marknader.

Stabilitet i infrastrukturplaneringen och långsiktigt ökade resurser är viktiga förutsättningar

Den statliga budgetramen är i regeringsbeslutet för 2014–2025 oförändrad jämfört med den budgetram som fanns med i regeringens tidigare infrastrukturproposition från oktober 2012. För a tt systematiskt ta igen eftersläpningen och öka effektiviteten i transportsystemet behövs fortsättningsvis och långsiktigt ytterligare resurser utöver ökningarna i den nu beslutade 12-åriga planen.

I den nationella transportplanen 2014–2025 saknar Näringslivets Transportråd ett särskilt investeringsanslag för marknadsåtgärder riktade till näringslivets transporter. Vi anser att medel bör avsätts till ett särskilt investeringsanslag där Trafikverket inom ramen för dess uppdrag ges mandat att besluta om resurser till lönsamma marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen som relativt plötsligt kan dyka upp p.g.a. strukturförändringar i näringslivet, omläggning av logistiska flöden i näringslivet och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet. Ett sådant särskilt investeringsanslag skulle skapa en ökad flexibilitet i medelsanvändningen och därmed öka samhällsnyttan.

Näringslivets Transportråd är kritisk till de kraftigt höjda banavgifter som fanns med i Trafikverkets planförslag. Det är orimligt att börja med att höja avgifterna för en tjänst som inte levererats. Det är först när en bättre underhållen infrastruktur faktiskt föreligger som det är rimligt att ta mera betalt för den.

Avgörande för om hela planperioden 2014–2025 ska bli ett lyft för infrastrukturen är att de projekt som beslutas i den långsiktiga planen är finansierade och att det finns en stabilitet i infrastrukturplaneringen. En effektiv transportinfrastruktur och att investeringar och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. Effektiv infrastruktur handlar om det Sveriges framtid. Tillväxt, konkurrenskraft och välfärd i en alltmer globaliserad ekonomi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *