Näringslivets Transportråd

Regeringens budgetproposition innehåller flera positiva förslag för transportsektorn

Regeringens budgetproposition innehåller flera positiva förslag för transportsektorn
Skriv ut

Näringslivets Transportråd anser att regeringens budgetproposition för 2023 innehåller flera positiva inslag och visar på en inriktning för transportpolitiken som främjar tillgänglighet i hela landet och konkurrenskraft för transportköpare inom industrin och handeln. Konkret betyder det att beslutet om investering i nya isbrytare behålls samt att transportsektorns omställning betonas genom ökad utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga transporter. Även underhåll lyfts fram men fortfarande saknas mer långsiktiga förutsättningar för förbättring av befintlig infrastruktur.

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Regeringen slår nu fast investeringsplanen för Sjöfartsverket, vilket innebär bland annat att investeringen i två nya isbrytare kan genomföras. Beslutet är något som Näringslivets Transportråd länge har arbetat för och en investering i ny isbrytarflotta kommer på lång sikt och stadigvarande att gynna transportpolitiska mål, överflyttning till sjöfarten, konkurrenskraften hos industrin och handeln, samt Sjöfartsverkets ekonomi. Näringslivets Transportråd välkomnar även att Sjöfartsverket tillförs 300 miljoner kronor under 2023 respektive 2024 i syfte att på kort sikt stärka verkets ansträngda ekonomi. Medlen kommer att användas till att stärka miljöincitamentet och sänka farledsavgifterna.

Elektrifieringen är en viktig del i transportsektorns omställning. Näringslivets Transportråd välkomnar därför regeringens förslag till en särskild satsning på utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga fordon och för att nå en förbättrad tillgänglighet och ökad laddkapacitet i hela landet. I satsningen ingår även stöd till tankinfrastruktur för vätgas och påbörjad uppbyggnad av laddinfrastruktur i hamnar och på kajer. Dessutom föreslår regeringen en riktad satsning på laddinfrastruktur för lätta och tunga vägfordon genom Klimatklivet. Totalt uppgår satsningarna till ca 4 miljarder kronor 2023–2025 och skapar bland annat förutsättningar för att bristande tillgänglighet till laddinfrastruktur inte ska bli ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Näringslivets Transportråd välkomnar även att regeringen lyfter underhåll av befintlig infrastruktur och föreslår 1 miljard kronor till vägunderhåll varav 750 miljoner kronor är en omfördelning från järnvägsunderhåll och 250 miljoner nya pengar. Samtidigt innebär den gällande nationella infrastrukturplanen att underhållsskulden på både väg och järnväg ökar ytterligare till 2033. Underhållsskulden kan inte lösas genom kortsiktiga budgetsatsningar och påverkar kvaliteten och förtroendet för transportsystemet negativt. Underhåll av befintlig infrastruktur kräver mer långsiktiga planeringsförutsättningar, inte minst på järnväg, för att åtgärder ska kunna genomföras effektivt. Näringslivets Transportråd vill därför se en långsiktig underhållsplan, för väg och järnväg, med mål att återta det eftersläpande underhållet och minimera underhållsskulden. Först då kan vi nå ett läge där fokus kan ligga på förebyggande underhåll istället för akut avhjälpande underhåll.

I budgetpropositionen lyfter regeringen också transporter och transportinfrastrukturens betydelse för robust samhälle och högre krisberedskap, samt kommenterar militärens behov av robusta transporter. Det tillförs 700 miljoner kronor för att tillgodose behov kopplat till krisberedskap med anledning av det geopolitiska läget. Även kostnader för transporter kommer sjunka att något på grund av åtgärder för att sänka drivmedelskostnader, vilket stärker konkurrenskraften för industrin och handeln. Reduktionsplikten för bensin och diesel förslås pausas under 2023 för att sedan från och med den 1 januari 2024 sänkas till EU:s miniminivå.

Näringslivets Transportråd vill se en transportpolitik som verkar för ett effektivt och klimatsmart logistiksystem, eftersom det främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet. Tillförlitlighet är industrin och handelns viktigaste transportpolitiska fråga och har sin grund i en väl fungerande infrastruktur. Alla trafikslagen är viktiga och kompletterar varandra. Utgångspunkten för godstransporter måste vara en politik som samlat ser till hela transportkedjan. Transportsystemet måste vara robust, hållbart och effektivt för att stärka industrin och handelns konkurrenskraft.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *