Näringslivets Transportråd

Remiss av ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Remiss av ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
Skriv ut

Näringslivets Transportråd håller med om att det är nödvändigt att minska transporternas miljö- och klimatpåverkan, och mycket kan göras särskilt inom vägtransporter. Näringslivets Transportråd vill verka för en omställning av transportsektorn genom åtgärder som samtidigt värnar om både hållbarhet och Sveriges internationella konkurrenskraft. Då kan Sverige dessutom vara ett föredöme på klimatområdet som andra länder vill ta efter.

Näringslivets Transportråd tillstyrker till stor del de föreslagna ändringarna som utgör anpassning till gemensamma beslut som fattats inom eurovinjettsamarbetet. Näringslivets Transportråd avstyrker dock höjningen av avgifterna, eftersom en höjning skulle påverka negativt konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

I promemorian föreslås avseende lätta motorfordon med draganordning för påhängsvagn att endast svenskregistrerade fordon ska omfattas av eurovinjettavgiften medan motsvarande utländska fordon på svenska vägar ska undantas. Detta med hänvisning till att det är angeläget att vägavgiftssystemet ska vara enkelt att tillämpa. Näringslivets Transportråd anser att det visserligen är viktigt att systemet inte blir administrativt mer betungande men avstyrker förslaget, eftersom det innebär negativ särbehandling av svenska fordon i förhållande till utländska.

Näringslivets Transportråd anser vidare att om en koldioxidkomponent införs för tunga fordon, måste hela skattestrukturen för tung vägtrafik ses över och göras om för att undvika ineffektiv dubbelbeskattning. Många styrmedel riktas idag mot transportsektorn och godstransporter såväl nationellt som på EU-nivå. EU:s Fit for 55-paket medför att klimatstyrmedel från EU har skärpts och utökats avsevärt, med avseende på fordonens och vägtrafikens omställning. Detta ökar risken för större komplexitet och ineffektiv dubbelreglering. Av särskild vikt är, utöver Eurovinjettdirektivet, exempelvis det nya handelssystemet för vägtransporter och egen uppvärmning av byggnader (EU-ETS BRT), EU:s statsstödsregler och Energiskattedirektivet.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet remitterade i maj en promemoria om genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg (dnr LI2023/02489). En samlad hantering och analys av dessa två promemorior hade sannolikt gjort innehållet, liksom effekterna av de föreslagna ändringarna, mer tillgängliga. Näringslivets Transportråd hänvisar därför även till sitt remissyttrande till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 8 september 2023.

Näringslivets Transportråd vill avslutningsvis påpeka att det finns behov av en samlad översyn av styrmedel riktade mot transportsektorn och hur dessa påverkar industrin och handelns internationella konkurrenskraft. Näringslivets Transportråd vill utöver ovan synpunkter även hänvisa till synpunkter avseende avgifter på väg som har framförts i Näringslivets Transportråds tidigare remissvar om miljöstyrande system för godstransporter på väg