Näringslivets Transportråd

transportpng

Remiss av EU-förslag till användning av järnvägskapacitet i Europa

Remiss av EU-förslag till användning av järnvägskapacitet i Europa
Skriv ut

Effektiva, gränsöverskridande godstransporter på järnväg spelar en viktig roll för transportköparnas möjligheter att ställa om sina transporter och samtidigt stärka sin konkurrenskraft i världen och därigenom bidra till välfärden i Sverige och Europa. Detta gäller även intermodala transporter där järnväg ingår. En väl fungerande modell för tilldelning av järnvägskapacitet är väsentlig för att transporterna ska möta marknadens reella efterfrågan och kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt, vilket är avgörande för järnvägens attraktionskraft för industrin och handeln. Näringslivets Transportråd instämmer därför i den övergripande ambitionen med EU-kommissionens förslag som syftar till att åstadkomma en tillförlitlig kapacitetstilldelning och trafikledning som svarar mot marknadens efterfrågan och att bättre kunna kombinera det med behov av banarbeten. 

Järnvägen i Sverige har kraftigt underhållsbehov vilket är en utmaning eftersom fler åtgärder i infrastrukturen, under tiden de pågår, kraftigt begränsar möjligheten att transportera gods och resenärer. Det gör också att konflikterna mellan gods- och persontransporter ökar. Även av detta skäl är det angeläget med en väl fungerande planeringsprocess, där berörda transportköpare också involveras. 

Godskorridorförordningen tillkom en gång i tiden för att säkerställa bland annat en högre prioritering av godstransporter på järnväg i kapacitetstilldelningsprocessen. Näringslivets Transportråd ser en risk med att avskaffandet av förordningen leder till att godstrafiken återigen i praktiken nedprioriteras i förhållande till persontrafiken.

Näringslivets Transportråd anser att en viktig förutsättning för att realisera nyttorna med förslaget är att tåglägen för internationella godståg fortsatt prioriteras när godskorridorförordningens på förhand iordningsställda tåglägen för godståg försvinner i och med avskaffandet av förordningen. Annars riskerar järnvägen att i stället förlora i attraktivitet vad gäller godstransporter. I slutändan drabbar det de företag i Sverige som är beroende av järnvägstransporter för att kunna vara konkurrenskraftiga. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *