Näringslivets Transportråd

Remisser

Remisser

Näringslivets Transportråd för fram fakta och synpunkter i remisser till Regeringen och myndigheter. Nedan finns remisser som lämnats varje år sedan 2021.

Remisser under 2024

 • Remiss av försök med B-körkort för 4,25 tons lastbilar

 • Trafikverkets inriktningsunderlag för 2026-2037

 • Remiss av EU-kommissionens förslag om intermodal transport

Remisser under 2023

 • Remiss av ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

 • Remiss av EU-förslag till användning av järnvägskapacitet i Europa

 • Remiss av EU-förslag till ändring av mått- och viktdirektivet

 • Anpassning till nya EU-regler om avgifter för vägtransporter

 • Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2024

 • Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024

 • Remiss av förslag om ändringar koldioxidutsläppsklass

 • Yttrande över promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

 • Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

 • Remiss av tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

 • Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

Remisser under 2022

 • Trafikanalys förslag till styrmedel till nästa klimatpolitiska handlingsplan

 • Sjöfartsverkets förslag till implementering av tillfällig klimatkompensation 2023

 • Klimaträttsutredningens förslag avstyrks

 • Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel

 • Remissyttrande över betänkande av utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (SOU 2022:13)

 • Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2023

 • Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2023

 • Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU

 • Trafikverkets förslag till förlängd och breddad ekobonus

 • Transportstyrelsens föreskrifter om riskbaserad lotsning

 • B-körkort och 4,25 tons lastbilar

 • Nationell plan för transportinfrastrukturen

 • Effektiv och grön mobilitet

Remisser under 2021

 • Förslag till genomförande av EU:s mobilitetspaket i svensk lagstiftning

 • Betänkandet Kontroller på väg

 • Stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

 • Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2022

 • Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2022

 • Förslag till ändring av direktiv om EU ETS

 • Utfasningsutredningens betänkande

 • Otillåtna cabotagetransporter och beställaransvar

 • Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

 • Trafikverkets inriktningsunderlag för 2022-2033 och 2022-2037