Näringslivets Transportråd

Remissyttrande över betänkande av utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (SOU 2022:13)

Remissyttrande över betänkande av utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (SOU 2022:13)
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system och framför sammanfattningsvis följande:

  • Det går inte att förhålla sig till det i betänkandet föreslagna miljöstyrande systemet som helhet och vilka effekter det kan få för svenska varuägare inom industrin och handeln när utredningen inte haft i uppdrag att studera olika skattenivåer eller föreslå författningstext.
  • Det är positivt att det miljöstyrande systemet ska ersätta den nuvarande tidsbaserade vinjetten utan att det totala avgiftsuttaget för godstransporter på väg, och för transportköpare inom industrin och handeln, ökar.
  • Det är oklart om det föreslagna styrmedlet bidrar till kostnadseffektiv styrning mot klimatmålen, eftersom det finns många överlappande styrmedel inom området.
  • Hela skattestrukturen för tung vägtrafik bör ses över, om en koldioxidkomponent införs.
  • Transporteffektivitet bidrar till ökad konkurrenskraft för industri- och handelsföretag, då ekonomi och miljö går hand i hand. Därför bör ett större fokus läggas på åtgärder som skapar förutsättningar för ett transporteffektivt samhälle.
  • Börja med ett mer begränsat vägnät och utvärdera systemet kontinuerligt. Ytterligare vägar kan adderas om utvärderingen visar att det behövs.
  • Glesbygdslänen bör undantas helt från den avståndsbaserade eurovinjetten.
  • Fordon med väldigt låga utsläpp (el, vätgas etc.) bör även i fortsättningen få en nedsättning av eurovinjetten för önskad miljöstyrande effekt.
  • Åtgärder som bidrar till sund konkurrens inom åkerinäringen både i Sverige och utomlands och bidrar till en laglig och samtidigt kostnadseffektiv transportmarknad välkomnas. Kostnaderna för att inrätta ett kontrollsystem måste dock stå i paritet med intäkterna från skatten.
  • Analysen av kostnader och konsekvenser av förslaget är ofullständig och behöver kompletteras, framför allt inför beslutet om skattenivåer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *