Näringslivets Transportråd

Reviderat förslag till framtidsplan för järnvägen

Reviderat förslag till framtidsplan för järnvägen
Skriv ut

Till Banverket
Dnr F07-3174/SA20

Remiss: Reviderat förslag till framtidsplan för järnvägen
Banverket har i den reviderade planen, 2008-2015, räknat upp kostnaderna med knappt en procent samtidigt som prisutvecklingen i anläggningsbranschen och förseningar har drivit upp kostnaderna mycket mer. Alla objekt kommer därför inte att kunna rymmas.

Näringslivets Transportråd beklagar att det reala utrymmet för järnvägsinvesteringar minskar och menar att ökade resurser behövs. Planer inom svensk industri och handel på att öka järnvägsandelen försvåras annars.

Vi delar Banverkets bedömning att revideringen utifrån denna utgångspunkt främst måste sikta på att åstadkomma en godtagbar kvalitet i dagens trafik och att trafiken i dagens nät värnas. Det finns en rad (ofta mindre) investeringar av marknadsmässig karaktär där den samhällsekonomiska lönsamheten är stor och som därmed rimligen borde genomföras under innevarande planperiod. Vi ställer oss bakom det klimatpaket som Branschföreningen Tågoperatörerna har presenterat. Det kommer med förhållandevis små medel att möjliggöra långsiktiga kostnadsbesparingar. Vi tycker också att det är viktigt att projektet ”Trädsäker järnväg” genomförs.

Kapacitetsförstärkningar måste prioriteras dit transportvolymerna är som störst. De prioriteringskriterier som Banverket avser att tillämpa förefaller enligt vår mening som rimliga och väl avvägda. Vi anser det vara bra att en ökning av kapaciteten till och från Göteborgs hamn fullföljs. Det är också positivt att den strategiska satsningen ”Väster om Vänern” slutförs.

Vår största invändning är att vi saknar utbyggnaden till dubbelspår på hela sträckan Hallsberg-Mjölby under planperioden 2008-2015. Dubbelspår på sträckan Motala-Mjölby ligger i planen medan utbyggnaden till dubbelspår Hallsberg-Degerön hamnar utanför. Enligt vår mening bör hela sträckningen finnas med, just med de argument och prioriteringar som Banverket för fram. Vi anser vidare att de strategiska satsningarna på ökat kapacitet i Hallsberg är viktiga och bör finnas kvar. Hallsberg är en av de få platser i landet där heltåg kan bildas för kontinenttrafiken.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lars Hallsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *