Näringslivets Transportråd

transportpng

Satsningar på omställning av transportsektorn i regeringens budgetproposition 2024

Satsningar på omställning av transportsektorn i regeringens budgetproposition 2024
Skriv ut

Det är en relativt återhållsam budget med ett begränsat reformutrymme som regeringen idag överlämnade till riksdagen. Näringslivets Transportråd anser att budgetförslaget ändå innehåller flera positiva inslag och visar på en inriktning för transportpolitiken som främjar tillgänglighet i hela landet och konkurrenskraft för transportköpare inom industrin och handeln. Konkret betyder det att transportsektorns omställning betonas genom ökad utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga transporter och en förstärkt och utökad klimatpremie för lastbilar. Även underhåll lyfts fram men fortfarande saknas mer långsiktiga förutsättningar för förbättring av befintlig infrastruktur.

Elektrifieringen är en viktig del i transportsektorns omställning. Näringslivets Transportråd välkomnar därför regeringens förslag till att förstärka och förlänga satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga och lätta fordon för att nå en förbättrad tillgänglighet och ökad laddkapacitet i hela landet. Satsningarna skapar bland annat förutsättningar för att bristande tillgänglighet till laddinfrastruktur inte ska bli ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn och behövs för att kunna minska transportsektorns klimatpåverkan. Det är också positivt att regeringen föreslår ett förstärkt investeringsstöd till tunga eldrivna och andra miljövänliga lastbilar.

  • Dessa satsningar sänder rätt signaler och stärker incitamenten för transportköpare som vill ställa om och minska klimatpåverkan från sina tunga vägtransporter, konstaterar Näringslivets Transportråds ordförande Ted Lundström.

Näringslivets Transportråd välkomnar även att regeringen konsekvent lyfter underhåll av befintlig infrastruktur och föreslår en ökning med 300 miljoner kronor per år 2024 och 2025 till vägunderhåll av statliga vägar samt 100 miljoner kronor till enskilda vägar per år 2024 och 2025. Samtidigt menar Näringslivets Transportråd att ökningen är marginell i förhållande till de enorma behoven. Trafikverkets GD Roberto Maiorana angav i Ekots lördagsintervju i maj att verket redan år 2024 behöver 2 miljarder kronor extra till vägunderhåll för att upprätthålla dagens standard.

  • Transportköpare inom industrin och handeln behöver robust och effektiv infrastruktur för att stärka sin konkurrenskraft. Det är även ett grundläggande behov för att klara av samhällets försörjningsberedskap, menar Ted Lundström och fortsätter – Näringslivets Transportråd vill därför se en långsiktig, finansierad underhållsplan, för väg och järnväg, med mål att återta det eftersläpande underhållet och minimera underhållsskulden.

I budgetpropositionen för 2024 aviseras även en satsning på yrkesutbildningar, vilket Näringslivets Transportråd hoppas kommer att bidra till att möta den tilltagande kompetensbristen inom flera trafikslag. I regeringens budgetförslag finns även skattesänkningar på fossila bränslen, men Näringslivets Transportråd saknar mer långsiktiga spelregler beträffande fossilfria alternativ.

Näringslivets Transportråd vill se en politik som verkar för ett robust, effektivt och hållbart logistiksystem, eftersom det främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet. Tillförlitlighet är industrin och handelns viktigaste transportpolitiska fråga och har sin grund i en väl fungerande infrastruktur. Alla trafikslagen är viktiga och kompletterar varandra. Utgångspunkten för godstransporter måste vara en politik som samlat ser till hela transportkedjan.