Näringslivets Transportråd

Sjöfartsverkets förslag till farleds-och lotsavgifter 2019

Sjöfartsverkets förslag till farleds-och lotsavgifter 2019
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har tillsammans med Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin lämnat ett remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter 2019 för farledsavgifter och lotsavgifter och framfört bland annat följande:

• Öka industrins konkurrenskraft genom att öka anslagsfinansieringen av Sjöfartsverket så att de fasta kostnaderna (cirka 90 procent av totala kostnaderna) täcks.

• Vi avstyrker förslaget om höjning av farleds- och lotsavgiften, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar skulle ytterligare öka kostnadsbördan för varuägarna. Svaveldirektivet har redan lett till en negativ påverkan av konkurrenskraften.

• Vi föreslår vidare att ett moratorium införs på höjda farleds- och lotsavgifter i avvaktanpå att en tillträdande regering tar ställning till Trafikanalys slutredovisning av regeringsuppdraget om att ta fram ett kunskapsunderlag om skatter och avgifter inom transportområdet (N2017/04373/TS).

• Konsekvensanalysen av det remitterade förslaget är bristfällig och därför otillräcklig som grund för ett beslut i frågan.

• Det remitterade förslaget om höjda farleds- och lotsavgifter 2019, indexreglering av farledsavgiften och tidigare genomförda avgiftshöjningar och kostnadshöjande åtgärder går inte ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods från väg till sjöfart. Avgifterna har höjts ett flertal gånger under de senaste åren.

• Det krävs positiva ekonomiska incitament för att få varuägare att i större utsträckning välja sjöfrakt framför landtransport.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *