Näringslivets Transportråd

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2023

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2023
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om farledsavgifter, lotsavgifter respektive taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal på remiss och framför sammanfattningsvis följande:

  • NTR avstyrker förslagen om höjning av farledsavgifter och lotsavgifter samt taxan för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar och kraftigt ökande energipriser skulle ytterligare öka kostnadsbördan och därmed sänka konkurrenskraften för varuägare.
  • Avgiftshöjningar går inte heller ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods från väg till sjöfart.
  • NTR menar att de upprepade tillskotten av budgetmedel till Sjöfartsverket endast är ytterligare bevis på att Sjöfartsverkets finansieringsmodell, och verksamhetsformen som affärsverk, har stora brister och behöver ses över för att skapa långsiktighet i branschen.
  • NTR menar att det krävs positiva ekonomiska incitament och andra styrmedel för att få varuägare att i större utsträckning välja sjöfrakt framför vägtransport. Ett steg i den riktningen är regeringens besked om att finansieringen av två nya isbrytare (med option för en tredje) sker genom den nationella infrastrukturplanen för 2022–2033. Samtidigt vill NTR fortfarande se en ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverkets verksamhet.
  • NTR anser vidare att Sjöfartsverket ska intensifiera sitt interna effektiviseringsarbete och ta vara på möjligheterna med teknikutveckling för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och flytta över mer gods till sjövägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *