Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Finansdepartementet om vägslitageskatt

Skrivelse till Finansdepartementet om vägslitageskatt
Skriv ut

Inriktning och sammansättning av kommittén för utredning av avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga fordon


Näringslivets Transportråd föreslår I en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson att frågan om införande av en vägslitageskatt för tunga fordon även analyseras utifrån ett konkurrenskraftsperspektiv på svensk ekonomi och näringsliv. Ordet konkurrenskraft nämns överhuvudtaget inte i regeringens direktiv. När transporterna fördyras förstärks en av Sveriges största konkurrensnackdelar, avstånden, ytterligare. Näringslivets Transportråd skriver att frågor rörande skatter och avgifter på transporter är av stor betydelse för såväl näringslivets konkurrenskraft som Sveriges konkurrenskraft som nation. Sverige är en liten handelsberoende nation med stora avstånd inom landet och till våra viktiga avsättningsmarknader.

Näringslivets Transportråd understryker vikten av att en bred och allsidig konsekvensanalys görs av den av regeringen tillsatta kommittén där de samlade effekterna av olika skatter och avgifter på transportområdet analyseras. I en sådan analys bör även frågan om skatteväxling utredas för att inte öka skatter som motverkar svenskt näringslivs konkurrenskraft. Näringslivets Transportråd delar den uppfattning som regeringen själv angav i sin Budgetproposition för 2015 Utgiftsområde 22 Transporter att: ”Sveriges geografi understryker transportsystemets betydelse för näringslivets konkurrenskraft.”

Näringslivets Transportråd föreslår att den av regeringen tillsatta kommittén ges en allsidig sammansättning där även företrädare för näringslivet ingår som ledamöter, sakkunniga och experter. Vi noterar att kommittén idag består av endast två personer, båda med hög juridisk kompetens. Sammansättningen av kommittén bör spegla flera olika perspektiv på frågan om vägslitageskatt. 

Regeringen anger i direktiven till kommittén att den enbart ska samråda med ett antal olika myndigheter. Näringslivets Transportråd efterlyser här en precisering av direktiven att vid genomförande av uppdraget ska kommittén föra en bred dialog med företrädare för myndigheter, organisationer och näringsliv

Skrivelsen till  finansminister Magdalena Andersson bifogas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *